Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Подвійне сліпе, багатоцентрове, рандомізоване дослідження III фази для оцінки ефективності та безпеки неоад'ювантної терапії атезолізумабом або плацебо в комбінації з хіміотерапією на основі препаратів платини у пацієнтів з операбельним недрібноклітинним раком легень II, IIIA і вибірково IIIB стадії
Код КВ
GO40241
Представник
 
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рош Україна»
Спонсор
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Атезолізумаб (Tecentriq), Препарат, що досліджується; Абраксан (наб-паклітаксел), Препарат порівняння; Плацебо до Атезолізумабу, Плацебо; Пеметрексед (ALIMTA), Препарат супутньої терапії
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Недрібноклітинний рак легень
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Мета пов'язана з ефективністю: оцінити ефективність неоад’ювантної терапії атезолізумабом у комбінації із хіміотерапією на основі препаратів платини у відповідності до критерію найбільша патоморфологічна відповідь (НПВ) згідно оцінки центральної патологічної лабораторії Мета пов'язана з безпекою: Оцінити безпечність неоад’ювантної терапії атезолізумабом у комбінації із хіміотерапією на основі препаратів платини відповідно до Загальних критеріїв термінології небажаних явищ Національного інституту раку США (ЗКТНЯ NCI) версії 4.0; оцінити безпечність ад’ювантної терапії атезолізумабом Пошукові цілі оцінки ефективності: Оцінити безпечність неоад’ювантної терапії атезолізумабом у комбінації із хіміотерапією на основі препаратів платини згідно найбільшої патоморфологічної відповіді (НПВ) та повної патологічної відповіді (ППВ) на момент хірургічної резекції у лімфатичних вузлах за оцінками дослідницьких центрів та центральної патологічної лабораторії Цілі вивчення дослідних біомаркерів: визначити біомаркери, які є предикторами відповіді на досліджуване лікування (тобто, предикативні біомаркери), асоційовані із прогресуванням до більш вираженого статусу хвороби (тобто, прогностичні біомаркери), асоційовані із резистентністю до досліджуваного лікування , асоційовані із схильністю до розвитку небажаних явищ (тобто, біомаркери безпеки), можуть забезпечити докази дії досліджуваного лікування (тобто, фармакодинамічні біомаркери) або можуть підвищити рівень знань та розуміння біології хвороби; оцінка біомаркерів під час видимого прогресування захворювання або рецидиву первинного захворювання, а також розпізнавання будь-якої імуномодулюючої активності атезолізумабу (наприклад, пухлино-імунної інфільтрації) у пацієнтів з підтвердженим прогресуванням або рецидивом захворювання у пацієнтів, яким був призначений атезолізумаб Цілі вивчення дослідних РПП (результати за повідомленнями пацієнтів): оцінити стан здоров’я пацієнтів, пролікованих атезолізумабом, в балах і оцінити еволюцію симптомів, пов’язаних з лікуванням/хворобою з часом, виходячи з перспектив пацієнта Вторинні цілі, пов'язані з ефективністю: Оцінити ефективність неоад’ювантної терапії атезолізумабом у комбінації із хіміотерапією на основі препаратів платини згідно показників безподійної виживаності (БПВ), загальної виживаності (ЗВ), об’єктивної відповідь за визначенням дослідника, відповідно до RECIST (КОВСП - Критерії оцінки відповіді солідних пухлин на терапію) в.1.1, повної патологічної відповіді (ППВ) за оцінкою центральної патологічної лабораторії, НПВ та ППВ за оцінкою місцевої патологічної лабораторії, 2-річна та 3-річна ЗВ та БПВ та виживаність без ознак хвороби (ВБОХ) Оцінити ЗГС (загальний стан здоров’я)/ЯЖПЗ (якість життя, пов’язаного зі здоров’ям) згідно результатів за повідомленнями пацієнтів (РПП), пов’язаного із атезолізумабом у комбінації із хіміотерапією на основі препаратів платини
Основні критерії включення
Підписана форма інформованої згоди Вік ≥ 18 років на час підписання інформованої згоди Здатність дотримуватись протоколу дослідження, на розсуд дослідника Патологічно підтверджений НДРЛ сквамозно-клітинного або несквамозно-клітинного гістологічного типу ІІ, ІІІА чи вибіркової ІІІВ стадій (лише T3N2) Стадіювання повинно засновуватись на 8 виданні Керівництва з визначення стадійності Американського об’єднаного комітету з питань раку (AJCC)/Міжнародного союзу проти раку (МСПР) Первинна пухлина з гістологією НДРЛ з характеристикою Т4 буде дозволена виключно на основі розмірів пухлини (пухлини > 7 см). Інвазія діафрагми, середостіння, серця, великих судин, трахеї, поворотного гортанного нерва, стравоходу, тіл хребців, карини (гребінця) і окремі пухлинні вузлики в іншій іпсілатеральній частці не дозволяються. Пацієнти із НДРЛ змішаної гістології (сквамозно-клітинної та несквамозно-клітинної) або пухлиною, визначеною не інакше як НДРЛ, можуть бути учасниками дослідження. Пацієнти можуть включатись у дослідження залежно від клінічної стадії, але вимагається обов’язкове передопераційне підтвердження залучення лімфовузлів N2 шляхом інвазивного медіастинального стадіювання методом позитронно-емісійної томографії для ПЕТ-позитивних N2 лімфовузлів. Передопераційне стадіювання лімфовузлів рівнів 5/6 необов’язкове (опційне). Солідна або субсолідна морфологічна структура НДРЛ на КТ-томограмах без затемнень за типом «матового скла» (ЗТМС) Для субсолідних уражень розмір пухлини (тобто, клінічна Т стадія) повинна визначатись лише на основі солідного компонента, окрім компонента ЗТМС. Оцінювання хірургом, що проводитиме операцію та залученим медичним онкологом перед включенням у дослідження з метою верифікації показань для R0-резекції з метою радикального лікування Легеневі функціональні тести (ЛФТ) в межах 6 місяців до запланованої резекції, які повторюються під час скринінгу, якщо для цього є клінічні показання, включно з легеневими об’ємами, спірометрією та дифузійною здатністю Відхилення значень ЛФТ в подальшому повинні оцінюватись за допомогою кількісного вентиляційно-перфузійного сканування або кардіопульмонального навантажувального тесту. Післяопераційні показники форсованого об’єму видиху за 1 секунду (ОФВ 1 ) та дифузійної здатності повинні становити ≥ 40% і/або максимальне споживання кисню (VO 2 max) повинно бути > 10 мл/кг/хв. Задовільна функція серця для придатності до хірургічної резекції з метою радикального лікування За наявності клінічних показань пацієнти з існуючими ішемічною, клапанною та іншими значними хворобами серця перед операцією повинні бути проконсультовані кардіологом. Вимірювані ознаки захворювання (за оцінкою дослідника) відповідно до КОВСП в.1.1 Придатність отримувати режим хіміотерапії на основі препаратів платини Настійливо рекомендовано: наявність репрезентативного зразка пухлини до початку лікування для дослідження на дослідні біомаркери Зразок пухлини до початку лікування повинен бути зібраний до або в межах 4 тижнів після рандомізації; однак, пацієнти можуть включатись у дослідження до того, як буде відібраний зразок пухлини до початку лікування. Пацієнтам, у яких відсутня збережена пухлинна тканина, настійливо рекомендовано пройти процедуру біопсії пухлини. Функціональний статус 0 або 1 згідно СКОГ (ECOG) Задовільні гематологічна та функція органів-мішеней, визначені за результатами наступних лабораторних досліджень, отриманих в межах 14 днів перед початком лікування у рамках дослідження: Абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1,5 × 10 9 /л (1500/мкл) без застосування гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора Кількість лімфоцитів ≥ 0,5 × 10 9 /л (500/мкл) Кількість тромбоцитів ≥ 100 × 10 9 /л (100 000/мкл) без трансфузії Гемоглобін ≥ 90 г/л (9 г/дл) Пацієнтам може бути виконана гемотрансфузія для відповідності цьому критерію. АсАТ, АлАТ і ЛФ ≤ 2,5 × ВМН Білірубін сироватки ≤ 1,5×ВМН з наступними винятками: Пацієнти з діагностованою хворобою Жильбера: рівень білірубіну сироватки ≤ 3×ВМН Кліренс креатиніну ≥ 45 мл/хв (розрахований за формою Кокрофта-Голта) Для пацієнтів, які отримуватимуть цисплатин: кліренс креатиніну ≥ 60 мл/хв Альбумін сироватки ≥ 25 г/л (2,5 г/дл) Для пацієнтів, які не отримують терапевтичної антикоагуляції: МНВ або АЧТЧ ≤ 1,5×ВМН Для пацієнтів, які отримують терапевтичну антикоагуляцію: стабільне дозування антикоагулянтів Негативний тест на ВІЛ під час скринінгу Негативний тест на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) під час скринінгу Негативні тест на сумарні анти-НВ-core антитіла (HBcAb) під час скринінгу, або позитивний тест на сумарні анти-НВ-core антитіла (HBcAb) з негативним тестом на ДНК вірусу гепатиту В (HBV) під час скринінгу Тест на ДНК HBV буде проведений лише пацієнтам із позитивним результатом тесту на сумарні HBcAb. Негативний тест на антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) під час скринінгу, або позитивний тест на антитіла до HCV з негативним результатом тесту на РНК HCV під час скринінгу Тест на РНК HСV буде проведений лише пацієнтам із позитивним результатом тесту на антитіла до HCV Для жінок, що мають репродуктивний потенціал: згода залишатись абстинентними (утримуватись від гетеросексуальних статевих відносин) або застосовувати контрацептивні методи з показником неефективності Жінка вважається такою, що має репродуктивний потенціал, якщо у неї настало менархе, вона не досягла постменопаузального періоду (≥ 12 послідовних місяців аменореї без встановлених для цього причин, окрім аменореї) і не проходила процедуру хірургічної стерилізації (видалення яєчників та/або матки). Приклади методів контрацепції із показником неефективності Надійність сексуального утримання повинна оцінюватись залежно від тривалості клінічного дослідження та звичного для пацієнтки способу життя, якому вона надає перевагу. Періодичне утримання (тобто, календарний, овуляційний, симптотермальний або постовуляційний методи) і перерваний статевий акт є неприйнятними методами контрацепції. Для чоловіків: згода залишатись абстинентними (утримуватись від гетеросексуальних статевих відносин) або користуватись презервативом і згода утримуватись від донорства сперми, як зазначено нижче: Чоловіки, що мають статевих партнерів жіночої статі репродуктивного віку або вагітних жінок-партнерів, повинні утримуватись від статевих стосунків або використовувати презерватив впродовж періоду лікування і протягом 30 днів після застосування останньої дози наб-паклітакселу або 6 місяців після застосування останньої дози пеметрекседу, карбоплатину чи цисплатину, залежно від того, який з препаратів застосовувався пізніше, щоб уникнути впливу на ембріон. Протягом цього ж періоду чоловіки повинні утримуватись від донорства сперми. Надійність сексуального утримання повинна оцінюватись залежно від тривалості клінічного дослідження та звичного для пацієнта способу життя, якому він надає перевагу. Періодичне утримання (тобто, календарний, овуляційний, симптотермальний або постовуляційний методи) і перерваний статевий акт є неприйнятними методами контрацепції.
Основні критерії невключення
Пацієнти, що відповідатимуть принаймні одному із наступних критеріїв, не будуть включені у дослідження: Захворювання або стан, які можуть впливати на здатність пацієнта розуміти, слідувати та/або виконувати процедури дослідження Будь-яке попереднє лікування раку легень, включно з хіміотерапією або променевою терапією Значне хірургічне втручання, за винятком виконаних з приводу основного діагнозу, в межах 28 днів до початку лікування в рамках дослідження або очікувана потреба у обов’язковому значному хірургічному втручанні, не зазначеному у протоколі, під час дослідження Несквамозно-клітинна гістологія НДРЛ з активацією мутації у рецепторі епідермального фактора росту (ЕФР) або з гібридним онкогеном кінази анапластичної лімфоми (ALK) Для пацієнтів із несквамозно-клітинною гістологією НДРЛ і з невідомим ЕФР і/або АЛК-статусом вимагатимуться результати аналізу під час скринінгу. АЛК і/або ЕФР можуть оцінюватись локально або у центральній лабораторії. Активна фаза або анамнез аутоімунних захворювань чи імунодефіциту, включно з, але не обмежуючись міастенією гравіс, міозитом, аутоімунним гепатитом, системним червоним вовчаком, ревматоїдним артритом, запальними захворюваннями кишківника, антифосфоліпідним синдромом, гранулематозом Вегенера, синдромом Шегрена, синдромом Джуліана-Барре, множинним склерозом з наступними винятками: Пацієнти з анамнезом аутоімунного гіпотиреоїдизму, які отримують гормон-замісну терапію гормонами щитовидної залози, можуть бути включеними у дослідження Пацієнти з контрольованим цукровим діабетом 1 типу, які знаходяться на інсулінотерапї, можуть включатись у дослідження. Пацієнти з екземою, псоріазом, простим хронічним лишаєм або вітиліго лише з дерматологічними проявами (тобто, пацієнти з псоріатичним артритом виключаються) підходять для участі у дослідженні, якщо відповідають усім наступним критеріям: Висип повинен вражати Захворювання добре контролюється на вихідному рівні і вимагає застосування виключно топічних кортикостероїдів з низькою активністю Відсутність раптових загострень основного захворювання, що вимагають застосування псоралену разом з ультрафіолетовим опроміненням типу А, метотрексату, ретиноїдів, біологічних агентів, оральних інгібіторів кальциневрину або оральних кортикостероїдів з високою активністю в межах попередніх 12 місяців Анамнез ідіопатичного легеневого фіброзу, організуючої пневмонії (наприклад, облітеруючого бронхіоліту), медикаментозно-індукованої пневмонії або ідіопатичного пневмоніту, або докази активного пневмоніту на скринінгових КТ-томограмах органів грудної клітки Активний туберкульоз Значимі серцево-судинні захворювання (хвороби серця класу ІІ або вищого за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця, інфаркт міокарду або порушення мозкового кровообігу) в межах 3 місяців до початку лікування в рамках дослідження, нестабільна аритмія або нестабільна стенокардія Анамнез злоякісних новоутворень, за винятком патології, досліджуваної у випробуванні, в межах 5 років до скринінгу, за винятком злоякісних пухлин з вкрай низьким ризиком метастазування і смерті (тобто, показник загальної 5-річної виживаності > 90%), таких як карцинома in situ шийки матки за відповідного лікування, немеланомний рак шкіри, локалізований рак простати, протокова карцинома in situ або рак матки І стадії Важка інфекція в межах 4 тижнів перед початком досліджуваного лікування, включно з, але не обмежуючись госпіталізацією з приводу ускладнень інфекції, бактеріємією або важкою пневмонією Лікування терапевтичними дозами оральних або внутрішньовенних антибіотиків в межах 2 тижнів перед початком досліджуваного лікування Пацієнти, що отримують антибіотики з профілактичною метою (тобто, щоб запобігти виникненню інфекцій сечовивідних шляхів або загостренню хронічного обструктивного захворювання легень), можуть бути учасниками дослідження. Трансплантація алогенних стовбурових клітин або солідних органів в минулому Будь-яке інше захворювання, метаболічна дисфункція, знахідки під час фізикального огляду або клініко-лабораторних обстежень, які забороняють застосування досліджуваного препарату, можуть вплинути на трактування результатів чи піддавати пацієнта високому ризику від ускладнень лікування Лікування живими, атенуйованими (ослабленими) вакцинами в межах 4 тижнів до початку лікування в рамках дослідження або очікувана потреба у введенні таких вакцин впродовж лікування атезолізумабом чи в межах 5 місяців після застосування останньої дози атезолізумабу Противірусна терапія з приводу HBV-інфекції в даний час Лікування за допомогою досліджуваної терапії в межах 42 днів до початку лікування в рамках дослідження Попереднє лікування агоністами CD137 або блокаторами імунних контрольних точок, включно з анти-CTLA-4, анти-PD-1 та анти-PD-L1 терапевтичними антитілами Лікування системними імуностимулюючими речовинами (включно з, але не обмежуючись інтерфероном та інтерлейкіном-2 [IL-2]) в межах 4 тижнів або 5 періодів напіврозпаду препаратів (зважаючи, що триває довше) до початку лікування в рамках дослідження Лікування системними імуносупресивними препаратами (включно з, але не обмежуючись кортикостероїдами, циклофосфамідом, азатіоприном, метотрексатом, талідомідом та блокаторами фактора некрозу пухлин α [анти-TNF-α]) в межах 2 тижнів до початку лікування в рамках дослідження або у разі очікуваної потреби у системних імуносупресивних препаратах впродовж лікування під час дослідження, з наступними винятками: Пацієнти, що отримали термінове лікування низькодозовими імуносупресантами або одноразову пульс-терапію системними імуносупресивними препаратами (наприклад, кортикостероїди з приводу контраст-індукованої алергії протягом 48 годин) можуть стати учасниками дослідження після отримання підтвердження від медичного монітора дослідження. Пацієнти, які отримували мінералокортикоїди (тобто, флудрокортизон), кортикостероїди з приводу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) або бронхіальної астми, або низькі дози кортикостероїдів для лікування ортостатичної гіпотензії чи наднирникової недостатності, можуть брати участь у дослідженні Анамнез виражених анафілактичних алергічних реакцій на химерні чи гуманізовані антитіла або гібридні білки Встановлена гіперчутливість до лікарських засобів, що виробляються з клітин яєчників самок китайського хом’яка або до будь-якого із компонентів, що входять до складу атезолізумабу Встановлена алергія або гіперчутливість до будь-якого з компонентів режиму хіміотерапії, який буде призначений пацієнту Будь-які порушення слуху для пацієнтів, яким буде призначений цисплатин Вагітність або лактація, або намір завагітніти впродовж лікування у рамках дослідження чи в межах 5 місяців після застосування останньої дози атезолізумабу, 30 днів після застосування останньої дози наб-паклітакселу або 6 місяців після застосування останньої дози пеметрекседу, карбоплатину чи цисплатину Жінки з репродуктивним потенціалом повинні мати негативний результат сироваткового тесту на вагітність в межах 14 днів до початку лікування у рамках дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
6 років 7 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
6 років 7 місяців
Дата початку КВ в Україні
12.11.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Лукашенко А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
16.03.2018 Запланована - 16
Кількість досліджуваних в світі
16.03.2018 Запланована - 302
Засідання
НЕР - 26.04.2018
Супутні матеріали
Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ ”Фармасофт” Лабораторні довідники COVANCE Лабораторні форми запиту Набір Screening Набір Screening biopsy Набір C1D1 Набір C3D1 Набір Optional Fresh Tissue Biopsy Набір C5D1 Набір C7D1 Набір C9D1 Набір C12D1 Набір C20D1 Набір Treatment discontinuation Набір Disease progression Набір Progression fresh tissue biopsy Набір Retest Набір Major Pathological reponse Етикетки електронних медіа Форми передачі даних Довідник патології (MPR (major pathological response) - найбільша патоморфологічна відповідь) Довідники і робочі документи Картки пацієнта Картки для підтримки дослідницького центру (графік оцінювань)
Номер та дата наказу МОЗ
№ 928 від 15.05.2018