Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Дослідження фази Іb для оцінки кобіметинібу у комбінації з атезолізумабом у пацієнтів з поширеною меланомою з геном BRAFV600 дикого типу, що прогресувала під час або після лікування антитілами до PD – 1 та монотерапії атезолізумабом у пацієнтів, які раніше не отримували лікування поширеної меланоми з геном BRAFV600 дикого типу
Код КВ
СO39721
Представник
 
Заявник
ТОВ «Кованс Клінікал енд Періепрувал Сервісез», Україна
Спонсор
Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд., [F. Hoffmann-La Roche Ltd], Швейцарія
Профіль випробування
Онкологія
Фази
І
Препарати
Тецентрик®/ Tecentriq, MPDL3280A-RO5541267, Atezolizumab, Атезолізумаб, Anti-PDL1, Anti-PD-L1, aPDL1, PRO#303280, Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Меланома пізньої стадії у пацієнтів, в яких захворювання прогресувало або стався рецидив під час чи після лікування імунотерапією та монотерапія атезолізумабом у пацієнтів, що раніше не отримували лікування
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років)
Мета випробування
Основна ціль дослідження: вивчення попередньої ефективності, безпечності та фармакокінетики кобіметинібу та атезолізумабу у пацієнтів з поширеною меланомою з геном BRAF V600 дикого типу, метастатичною або неоперабельною місцево-поширеною меланомою, що прогресувала після лікування антитілами до білків програмованої смерті (PD)-1 та монотерапії атезолізумабом у пацієнтів, які раніше не отримували лікування для поширеної меланоми з геном BRAF V600 дикого типу, як відміряно спільними кінцевими точками – частота об’єктивної відповіді та частота контролю захворювання через 16 тижнів. Вторинні цілі дослідження: Оцінити ефективність кобіметинібу та атезолізумабу у пацієнтів з поширеною меланомою з геном BRAF V600 дикого типу, що прогресувала під час проведення попередньої терапії антитілами до PD-1 та монотерапії атезолізумабом у пацієнтів, які раніше не отримували лікування поширеної меланоми з геном BRAF v600 дикого типу, як відміряно тривалістю відповіді, загальною виживаністю та виживаність без прогресування захворювання.
Основні критерії включення
Критерії включення, специфічні для когорти А і В : Гістологічно підтверджена меланома стадії IV (метастатична) або неоперабельна (місцево поширена) меланома стадії IIIc з геном BRAF V600 дикого типу; Задокументований негативний статус мутації BRAF V600 у тканині меланомної пухлини (архівна тканина [ Захворювання підлягає вимірюванню за Критеріями оцінки відповіді солідних пухлин, версії 1.1. (RECIST версії 1.1); Прогресування захворювання під час або після лікування інгібітором PD-1 в якості монотерапії або в комбінації з іншим(-и) препаратом(-ами) Додаткові критерії включення до когорти В (когорта біопсії), специфічні для захворювання : У пацієнтів цієї когорти повинно спостерігатися прогресування захворювання під час або після терапії антитілами до PD-1 протягом 12 тижнів до початку дослідження; Пацієнти у цій когорті повинні були отримати не менше двох циклів терапії антитілами до PD-1; Пацієнти у цій когорті повинні відповідати критеріям первинної або вторинної резистентності до лікування препаратом антитіл до PD-1, як описано нижче: Первинна резистентність — це прогресування захворювання відповідно до критеріїв RECIST версії 1.1, як найкраща відповідь; Вторинна резистентність — це прогресування захворювання після першої підтвердженої відповіді відповідно до критеріїв RECIST версії 1.1; 4) Пацієнти у цій когорті повинні погодитися на проведення біопсії доступних уражень до та під час лікування, а також на момент рентгенологічного прогресування для аналізу біомаркерів; 5) Пацієнти у цій когорті повинні мати принаймні два доступні ураження, для яких можна провести ексцизійну або пункційну біопсію (отримання принаймні трьох біоптатів з мінімальним калібром голки 18, однак бажано використовувати калібр 16) з прийнятним ризиком значних процедурних ускладнень. Виняток можна зробити для пацієнтів з одним ураженням, на якому можна виконати кілька біопсій після узгодження з медичним монітором; 6) Захворювання підлягає вимірюванню за критеріями RECIST версії 1.1 Критерії включення, специфічні для захворювання: Когорта С Гістологічно підтверджена меланома стадії IV (метастатична) або неоперабельна (місцево поширена) меланома стадії ІІІс з геном BRAF v600 дикого типу; Пацієнт раніше не отримував системну протиракову терапію для лікування меланоми (напр. хіміотерапію, гормональну терапію, таргетну терапію, імунотерапію або інші біологічні терапії) за такими винятками: Ад’ювантна терапія інтерфероном – а (IFN-a), інтерлейкіном-2 (IL-2) або вакцинотерапія, якщо вона була припинена принаймні за 28 днів до початку лікування досліджуваним препаратом Ад’ювантна терапія іпілімумабом, якщо вона була припинена принаймні за 90 днів до початку лікування досліджуваним препаратом Ад’ювантна терапія лікарськими засобами рослинного походження, якщо вона була припинена принаймні за 7 днів до початку лікування досліджуваним препаратом; Задокументований негативний статус мутації BRAFV600 у тканині меланомної пухлини (архівна [ Репрезентативний, зафіксований у формаліні і залитий парафіном (ЗФЗП) зразок пухлини у парафіновому блоці (рекомендується) або 20 мікропрепаратів з незафарбованими, свіжонарізаними, серійними зрізами необхідно подати разом із відповідним гістологічним висновком до включення пацієнта у дослідження Якщо не можна отримати 20 мікропрепаратів або блок тканини недостатнього розміру, пацієнта все ще можна включити у дослідження після обговорення з медичним монітором та його затвердження; Якщо архівна тканина відсутня або вважається невідповідною, необхідно отримати пухлинну тканину з біопсії, виконаної під час скринінгу; Захворювання можливо виміряти за критеріями RECIST версії 1.1. Загальні критерії включення: 1) Підписана форма інформованої згоди; 2) Вік 18 років і старші; 3) Здатність виконувати вимоги протоколу дослідження, на розсуд дослідника; 4) Функціональний статус пацієнта за критеріями Східної об’єднаної онкологічної групи повинен становити 0 або 1; 5) Наявний і відповідний зразок пухлинної тканини, отриманий на вихідному рівні (архівний або нещодавно отримана біопсія); 6) Прогнозована тривалість життя більше або дорівнює 18 тижнів; 7) Відповідна гематологічна функція або функція ефекторного органу; 8) Для жінок дітородного віку – згода утримуватись від статевих стосунків або використовувати методи контрацепції протягом щонайменше 3 місяці після отримання останньої дози кобіметинібу та 5 місяців після отримання останньої дози атезолізумабу; Для чоловіків: згода на утримання або використання презерватива та згода на утримання від донорства сперми принаймні протягом 3 місяців після отримання останньої дози кобіметинібу
Основні критерії невключення
Попереднє лікування інгібітором МАПК Меланома ока Радикальне оперативне втручання, окрім діагнозу протягом 4 тижнів до початку лікування досліджуваним препаратом або можлива необхідність в проведенні такого радикального оперативного втручання під час дослідження Травматичне ушкодження протягом 2 тижнів до початку лікування досліджуваним препаратом Паліативна радіотерапія протягом 14 днів до початку лікування досліджуваним препаратом Активна злоякісна пухлина (окрім меланоми з BRAF V600 негативною мутацією) або злоякісна пухлина протягом 3 років Лікування будь-яким протираковим препаратом за 14 днів до дня 1 циклу 1, за винятком терапії антитілами до PD-1 Побiчнi явища, що розвинулися внаслідок протиракової терапії, ступінь тяжкості яких не зменшилася до ступеня менше або дорівнює 1 Клінічно стабільні пацієнти, в анамнезі яких є контрольовані імуноопосередковані побічні явища, які розвинулися внаслідок попередньої імунотерапії, можуть бути зараховані у дослідження після обговорення з медичним монітором та його затвердження. Для когорти С специфічні критерії виключення передбачають будь-яке протиракове лікування поширеної меланоми Ознаки поточної серозної ретинопатії або ОВС на вихідному рівні Наявність в анамнезі клінічно значущої серцевої дисфункції, в тому числі: Нестабільна стенокардія або новий епізод стенокардії протягом 3 місяців до початку досліджуваного лікування Симптоматична застійна серцева недостатність класу ІІ або вище за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів Інфаркт міокарду протягом 3 місяців до початку досліджуваного лікування Нестабільна аритмія Наявність в анамнезі вродженого синдрому подовженого інтервалу QT Фракція викиду лівого шлуночка нижче встановленої нижньої межі норми або нижче 50%, залежно від того, який показник нижчий Активні або неліковані метастази центральної нервової системи Наявність в анамнезі метастаз у стовбурі головного мозку, середньому мозку, варолієвому мосту або спинному мозку, або в 10 мм від зорового апарату (зорові нерви та хіазма) Наявність в анамнезі лептоменінгеального метастатичного захворювання Наявність в анамнезі внутрішньочерепного крововиливу Поточне тяжке, неконтрольоване системне захворювання, окрім раку Передбачуване застосування будь-якого супутнього препарату під час лікування досліджуваним препаратом або протягом 7 днів до початку лікування досліджуваним препаратом, що спричиняє подовження інтервалу QT (яке може спричинити піруетну шлуночкову тахікардію) Будь-який психологічні, сімейні, соціологічні або географічні обставини, що можуть зашкодити виконанню вимог протоколу та подальшому спостереженню після припинення лікування Наявність в анамнезі малабсорбції або іншої клінічно значущої метаболічної дисфункції, яка може негативно впливати на абсорбцію перорального досліджуваного препарату Пацієнтка вагітна, годує дитину грудьми або планує завагітніти під час дослідження Попередня трансплантація алогенних стовбурових клітин або паренхіматозних органів Наявність в анамнезі ідіопатичного легеневого фіброзу, пневмосклерозу (напр., облітеруючий бронхіоліт), медикаментозного пневмоніту, ідіопатичного пневмоніту або ознак активного пневмоніту на скринінговій КТ грудної клітки Наявність в анамнезі трансплантації органів, включаючи аллогенний кістковий мозок Підтверджене клінічно значуще захворювання печінки ВІЛ інфекція Активна туберкульозна інфекція Активний або хронічний вірусний гепатит В або С Тяжкі інфекції протягом 4 тижнів перед початком лікування досліджуваним препаратом Ознаки або симптоми інфекції протягом 2 тижнів перед початком лікування досліджуваним препаратом Лікування пероральними або в/в антибіотиками протягом 2 тижнів до дня 1 циклу 1 Лікування системними імунодепресантами протягом 2 тижнів до дня 1 циклу 1 Наявність в анамнезі тяжких алергічних, анафілактичних або інших реакцій гіперчутливості до химерних або гуманізованих антитіл або рекомбінантних білків Лікування будь-яким іншим досліджуваним препаратом або участь в іншому клінічному дослідженні з метою лікування захворювання Нездатність або небажання ковтати таблетки Необхідність в проведенні супутньої терапії або вживання харчових продуктів, заборонених під час дослідження
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки
Дата початку КВ в Україні
13.08.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Кукушкіна М.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Курочкін А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
4. Центральна міська клінічна лікарня, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є. С.
5. Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
Кількість досліджуваних в Україні
23.02.2018 Запланована - 6; 13.07.2018 Запланована - 18
Кількість досліджуваних в світі
23.02.2018 Запланована - 92
Засідання
НЕР - 17.05.2018
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1055 від 04.06.2018