Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Багатоцентрове, рандомізоване, подвійне сліпе, плацебо-контрольоване дослідження III фази атезолізумабу (анти-PD-L1 антитіло) в якості ад’ювантної терапії після радикального лікування у пацієнтів з місцево-поширеною плоскоклітинною карциномою голови та шиї високого ризику
Код КВ
WO40242
Представник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рош Україна»
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рош Україна»
Спонсор
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Атезолізумаб , Препарат, що досліджується; Плацебо до Атезолізумабу , Плацебо
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
пацієнти з місцево-поширеною плоскоклітинною карциномою голови та шиї високого ризику
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Мета пов'язана з ефективністю: оцінити ефективність атезолізумабу у порівнянні з плацебо згідно виживаності без подій (ВБП) за оцінкою незалежного комітету з оцінки результатів (IRF), що визначається як час від рандомізації до першого задокументованого рецидиву хвороби (за допомогою підтверджених радіографічно доказів локального рецидиву, нового первинного пухлинного вогнища або виникнення віддалених метастазів) або прогресування хвороби (за Критеріями оцінки відповіді солідних пухлин (RECIST), версія 1.1), або смерті від будь-якої причини, залежно від того, що станеться швидше та загальної виживаності (ЗВ) після рандомізації, що визначається як час від рандомізації до смерті від будь-якої причини Мета пов'язана з безпекою: Оцінити безпечність та переносимість атезолізумабу за поширеністю і вираженістю небажаних явищ, включно з серйозними небажаними явищами та імуно-опосередкованими небажаними явищами із визначенням їх вираженості відповідно до ЗКТНЯ NCI (Загальні критерії термінології небажаних явищ Національного інституту раку США), версія 4.0 Фармакокінетична мета: Охарактеризувати фармакокінетику атезолізумабу за сироватковою концентрацією атезолізумабу в певні часові відрізки Мета, пов'язана з імуногенністю: Оцінити частоту утворення і титри АДП (антитіла до препарату) атезолізумаб Пошукові цілі з вивчення імуногенності: оцінити потенційний вплив АДП за зв’язком між АДП-статусом та кінцевими точками з ефективності, безпеки або фармакокінетики; Пошукові цілі щодо дослідних біомаркерів: оцінити та визначити біомаркери у пухлинній тканині і крові, які асоційовані з відповіддю на атезолізумаб (тобто, предикативні біомаркери), асоційовані із прогресуванням до більш вираженого статусу хвороби (тобто, прогностичні біомаркери), асоційовані із резистентністю до атезолізумабу (тобто, біомаркери механізму дії), асоційовані із схильністю до розвитку небажаних явищ (тобто, біомаркери безпеки), можуть забезпечити докази дії атезолізумабу (тобто, фармакодинамічні біомаркери), або можуть підвищити рівень знань та розуміння біології хвороби; Пошукові цілі згідно РПП (результати за повідомленнями пацієнтів): оцінити індекс оцінки загального стану здоров'я у пацієнтів, пролікованих атезолізумабом в балах; оцінити еволюцію симптомів, пов’язаних з лікуванням/хворобою з часом, виходячи з перспектив пацієнта Вторинні цілі, пов'язані з ефективністю: оцінити ефективність атезолізумабу у порівнянні з плацебо щодо ВБП за оцінкою дослідника, що визначається як час від рандомізації до першого задокументованого рецидиву хвороби (за допомогою підтверджених радіографічно доказів локального рецидиву, нового первинного пухлинного вогнища або виникнення віддалених метастазів) або прогресування хвороби (за RECIST, версія 1.1), або смерті від будь-якої причини, залежно від того, що станеться швидше; за ВБП за оцінкою IRF та оцінювана дослідником ВБП на 1 і 2 роках; за ЗВ на 1, 2 і 3 роках оцінити клінічну користь атезолізумабу у порівнянні з плацебо у значеннях впливу на якість життя, пов’язану зі здоров’ям (ЯЖПЗ) та фізичне функціонування за змінами порівняно із вихідним рівнем у фізичному функціонуванні через період часу отримання лікування, оцінена за допомогою застосування субшкали фізичного функціонування з 5 пунктів (Запитання 1 - 5) модуля-опитувальника EORTC QLQ-C30 (Європейської організації з дослідження та боротьби з раком); за змінами порівняно із вихідним рівнем у ЯЖПЗ через період часу отримання лікування, оцінена за допомогою застосування субшкали GHS (глобальний стан здоров’я)/HRQoL (ЯЖПЗ) - Запитання 29 і 30 модуля-опитувальника EORTC QLQ-C30.
Основні критерії включення
Підписана форма інформованої згоди на участь у дослідженні Вік ≥ 18 років на час підписання інформованої згоди на участь у дослідженні Здатність дотримуватись вимог протоколу дослідження, згідно оцінки дослідника Гістологічно або цитологічно підтверджена ПККГШ (ВПЛ-позитивна ІІІ стадії або ВПЛ-негативна IVA чи IVB стадії, засновуючись на критеріях 8 видання Керівництва з визначення стадійності AJCC) із ураженням ротової порожнини, ротоглотки, гортані або гіпофаринксу Негативний статус ВПЛ (Вірус папіломи людини)-інфекції,IVA стадія (Т3/Т4а + N2M0), незалежно від досвіду тютюнопаління Негативний статус ВПЛ-інфекції,IVВ стадія (Т3/Т4а + N3M0 або T4b + N2/N3M0), незалежно від досвіду тютюнопаління Позитивний статус ВПЛ-інфекції, орофарингеальна карцинома ІІІ стадії (клінічно Т1/Т2 + N3M0) і ≥ 10 років тютюнопаління в анамнезі Позитивний статус ВПЛ- інфекції, орофарингеальна карцинома ІІІ стадії (клінічно Т3/Т4 + N3M0 або патологічно Т3/Т4 + N2M0 ), незалежно від досвіду тютюнопаління ВПЛ-статус, що визначається локально (на місцевому рівні) методом імуногістохімії р16, гібридизацією in situ, або за полімеразною ланцюговою реакцією Завершене радикальне місцеве лікування (як це визначено нижче) і наявність томограм (МРТ або КТ з контрастуванням ділянок голови і шиї; КТ з контрастуванням грудної клітки, живота і тазу), виконаних через 10-12 тижнів після закінчення радикального місцевого лікування, які підтверджують ПВ, ЧВ або СХ, і впродовж 4 тижнів після рандомізації Первинне хірургічне втручання з наступними післяопераційною ПТ або конкурентною ХПТ Індукційна хіміотерапія з наступним первинним хірургічним втручанням (зокрема, ларингектомія); або індукційна хіміотерапія з наступним первинним хірургічним втручанням, за яким слідують ПТ чи ХПТ; або індукційна хіміотерапія з наступними ПТ чи ХПТ Конкурента ХПТ без первинного хірургічного втручання або паліативна хірургія ХПТ з подальшою паліативною шийною диссекцією або паліативна ларингектомія (лише для пацієнтів з раком гортані) Примітка: паліативна шийна диссекція або паліативна ларингектомія з приводу резидуальної хвороби повинна бути проведена протягом 2 тижнів після виконання візуалізацій, що підтверджують ПВ, ЧВ або СХ, отриманих через 10-12 тижнів після радикального місцевого лікування. Повторні сканування мають бути виконані в межах 2 тижнів після кожного із цих паліативних хірургічних втручань, щоб виключити рецидив або прогресування хвороби. Відсутність метастатичного захворювання, засвідченого радіографічними знімками Одужання від гострих токсичних реакцій, за винятком втоми, ксеростомії, дисгевзії, алопеції, асоційованих із радикальним лікуванням, до Рівня 1 або нижчого Пацієнти, що знаходяться на зондовому харчуванні можуть бути учасниками дослідження Доступність репрезентативного зразка пухлини, отриманого перед лікуванням, для вивчення дослідних біомаркерів (дивіться протокол для інформації щодо зразків пухлини) Зразок тканини повинен бути поданий (відправлений) до або в межах 4 тижнів після рандомізації; однак, пацієнти можуть бути включені у дослідження і перед поданням (відправленням) зразків пухлинної тканини. Функціональний статус (ФУ) СКОГ (ECOG) від 0 до 1 Очікувана тривалість життя ≥ 12 тижнів Задовільні гематологічні показники та функції органів-мішеней, визначені за результатами наступних лабораторних досліджень, отриманих в межах 14 днів перед початком лікування у рамках дослідження: Абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1,5 × 10 9 /л (1500/мкл) без застосування гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора Кількість лімфоцитів ≥ 0,3 × 10 9 /л (300/мкл) Кількість тромбоцитів ≥ 100 × 10 9 /л (100 000/мкл) без трансфузії Гемоглобін ≥ 90 г/л (9 г/дл) Пацієнтам може бути виконана гемотрансфузія для відповідності цьому критерію. АсАТ, АлАТ і ЛФ ≤ 2,5 ВМН (верхньої межі норми) Білірубін сироватки ≤ 1,5 ВМН з наступними винятками: Пацієнти з діагностованою хворобою Жильбера: рівень білірубіну сироватки ≤ 3 ВМН Кліренс креатиніну ≥ 20 мл/хв (розрахований за формою Кокрофта-Гоулта) Альбумін сироватки ≥ 25 г/л (2,5 г/дл) Для пацієнтів, які не отримують терапевтичної антикоагуляції: МНВ (міжнародне нормалізуючи відношення) або АЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час) ≤ 1,5 ВМН Для пацієнтів, які отримують терапевтичну антикоагуляцію: стабільне дозування антикоагулянтів Негативний тест на ВІЛ під час скринінгу Негативний тест на поверхневий антиген вірусу гепатиту В (HBsAg) під час скринінгу Негативні тест на сумарні анти-НВ-core антитіла (HBcAb) під час скринінгу, або позитивний тест на сумарні анти-НВ-core антитіла (HBcAb) з негативним тестом на ДНК вірусу гепатиту В (HBV) під час скринінгу Тест на ДНК HBV буде проведений лише пацієнтам із позитивним результатом тесту на сумарні HBcAb Негативний тест на антитіла до вірусу гепатиту С (HCV) під час скринінгу, або позитивний тест на антитіла до HCV з негативним результатом тесту на РНК HCV під час скринінгу Тест на РНК HСV буде проведений лише пацієнтам із позитивним результатом тесту на антитіла до HCV Для жінок, що мають репродуктивний потенціал: згода на абстиненцію (утримуватись від гетеросексуальних статевих відносин) або застосовувати контрацептивні методи з показником неефективності Жінка вважається як така, що має репродуктивний потенціал, якщо вона має менархе, не досягла постменопаузального періоду (≥ 12 послідовних місяців аменореї без встановлених для цього причин, окрім менопаузи) і не проходила процедуру хірургічної стерилізації (видалення яєчників та/або матки). Приклади методів контрацепції із показником неефективності Надійність сексуального утримання повинна оцінюватись залежно від тривалості клінічного дослідження та звичного для пацієнтки способу життя, якому вона надає перевагу. Періодичне утримання (тобто, календарний, овуляційний, симптотермальний або постовуляційний методи) і перерваний статевий акт є неприйнятними методами контрацепції.
Основні критерії невключення
Пацієнти, що відповідатимуть принаймні одному із наступних критеріїв, не будуть включені у дослідження: Пацієнти, які отримали лише хірургічне лікування у якості радикального місцевого лікування Пацієнти з негативним статусом ВПЛ-інфекції, які мають пухлину Т1/Т2 або N0/N1 Пацієнти з позитивним статусом ВПЛ-інфекції з орофарингеальною карциномою, у яких діагностована клінічна N0/N1/N2 чи патологічна N0/N1 нодальна стадія Пацієнти, у яких персистуюче захворювання у первинному вогнищі і потребують паліативної резекції первинної пухлини після ХПТ, окрім тих, що мають рак гортані Плоскоклітинна карцинома носоглотки Докази прогресування або метастазування хвороби під час або після радикального місцевого лікування, підтверджені на томограмах, виконаних 10-12 тижнів після проведення радикального місцевого лікування Неконтрольована або симптоматична гіперкальціємія (іонізований кальцій > 1,5 ммоль/л, кальцій > 12 мг/дл або коригований кальцій сироватки > ВМН) Активна фаза або анамнез аутоімунних захворювань чи імунодефіциту, включно з, але не обмежуючись, міастенією гравіс, міозитом, аутоімунним гепатитом, системним червоним вовчаком, ревматоїдним артритом, запальними захворюваннями кишківника, синдром антифосфоліпідних антитіл, гранулематозом Вегенера, синдромом Шегрена, синдромом Джуліана-Барре, розсіяним склерозом (перегляньте протокол для більш повного переліку аутоімунних захворювань та імунодефіцитних станів), з наступними винятками: Пацієнти з анамнезом аутоімунного гіпотиреоїдизму, які отримують гормон-замісну терапію, можуть включатись у дослідження Пацієнти з контрольованим цукровим діабетом 1 типу, які знаходяться на інсулінотерапї, можуть включатись у дослідження Пацієнти з екземою, псоріазом, простим хронічним лишаєм або вітиліго лише з дерматологічними проявами (наприклад, пацієнти з псоріатичним артритом виключаються) підходять для участі у дослідженні, якщо відповідають усім наступним критеріям: Висипання вражає Захворювання добре контролюється на вихідному рівні і вимагає застосування виключно топічних кортикостероїдів з низькою активністю. Відсутність раптових загострень основного захворювання, що вимагають застосування псоралену разом з ультрафіолетовим опроміненням типу А, метотрексату, ретиноїдів, біологічних агентів, оральних інгібіторів кальциневрину або оральних кортикостероїдів з високою активністю в межах попередніх 12 місяців. Анамнез ідіопатичного легеневого фіброзу, організуючої пневмонії (наприклад, облітеруючого бронхіоліту), медикаментозно індукованої пневмонії або ідіопатичного пневмоніту, або докази активного пневмоніту на скринінгових КТ-томограмах органів грудної клітки Анамнез променевого пневмоніту у полі опромінення (фіброз) допускається. Активний туберкульоз Значимі серцево-судинні захворювання (хвороби серця класу ІІ або вищого за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця, інфаркт міокарду або порушення мозкового кровообігу) в межах 3 місяців до початку лікування в рамках дослідження, нестабільна аритмія або нестабільна стенокардія Значне хірургічне втручання, за винятком виконаних з приводу основного діагнозу, в межах 4 тижнів до початку лікування в рамках дослідження або очікувана потреба у великому хірургічному втручанні під час дослідження Анамнез злоякісних новоутворень, за винятком ПККГШ, в межах 5 років до скринінгу, за винятком злоякісних процесів з вкрай низьким ризиком метастазування і смерті (тобто, показник загальної 5-річної виживаності > 90%), таких як карцинома in situ шийки матки за відповідного лікування, немеланомний рак шкіри, локалізований рак простати, протокова карцинома in situ або рак матки І стадії Важка інфекція в межах 4 тижнів перед початком дослідного лікування, включно з, але не обмежуючись госпіталізацією з приводу ускладнень інфекції, бактеріємією або важкою пневмонією Лікування терапевтичними дозами оральних або внутрішньовенних антибіотиків в межах 2 тижнів перед початком досліджуваного лікування Пацієнти, що отримують антибіотики з профілактичною метою (тобто, щоб запобігти виникненню інфекцій сечовивідних шляхів або загостренню хронічного обструктивного захворювання легень), можуть бути учасниками дослідження. Трансплантація стовбурових клітин або цілісних органів в минулому Будь-яке інше захворювання, метаболічна дисфункція, знахідки під час фізикального огляду або клініко-лабораторних обстежень, які є проти показами для застосування досліджуваного препарату, можуть вплинути на трактування результатів чи піддавати пацієнта високому ризику від ускладнень лікування Лікування живими, атенуйованими (ослабленими) вакцинами в межах 4 тижнів до початку лікування в рамках дослідження або очікувана потреба у введенні таких вакцин впродовж лікування атезолізумабом чи в межах 5 місяців після застосування останньої дози атезолізумабу Поточна противірусна терапія з приводу HBV-інфекції Попередня неоад’ювантна терапія або будь-яка системна протипухлинна терапія без радикального місцевого лікування (хірургічне втручання та/або опромінення) з приводу місцевопоширеного раку голови та шиї Лікування за допомогою досліджуваної терапії в межах 28 днів до початку лікування в рамках дослідження Попереднє лікування агоністами CD137 або блокаторами імунних контрольних точок, включно з анти-CTLA-4, анти-PD-1 та анти-PD-L1 терапевтичними антитілами Лікування системними імуностимулюючими речовинами (включно з, але не обмежуючись інтерфероном та інтерлейкіном-2 [IL-2]) в межах 4 тижнів або 5 періодів напіврозпаду препаратів (зважаючи, що триває довше) до початку лікування в рамках дослідження Лікування системними імуносупресивними препаратами (включно з, але не обмежуючись кортикостероїдами, циклофосфамідом, азатіоприном, метотрексатом, талідомідом та блокаторами фактора некрозу пухлин α [ анти-TNF- α ]) в межах 2 тижнів до початку лікування в рамках дослідження або у разі очікуваної потреби у системних імуносупресивних препаратах впродовж лікування під час дослідження, з наступними винятками: Пацієнти, що отримали термінове лікування низькодозовими імуносупресантами або одноразову пульс-терапію системними імуносупресивними препаратами (наприклад, кортикостероїди з приводу контраст-індукованої алергії протягом 48 годин) можуть стати учасниками дослідження після отримання підтвердження від медичного монітора дослідження. Пацієнти, які отримували мінералокортикоїди (тобто, флудрокортизон), кортикостероїди з приводу хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) або бронхіальної астми, низькі дози кортикостероїдів для лікування ортостатичної гіпотензії чи наднирникової недостатності, можуть брати участь у дослідженні Пацієнти, які отримують низькі дози (еквівалентні ≤ 10 мг преднізону на добу) кортикостероїдів з приводу радіаційно-індукованого мукозиту чи набряку слизових оболонок, можуть брати участь у дослідженні Анамнез виражених анафілактичних алергічних реакцій на химерні чи гуманізовані антитіла або гібридні білки Встановлена гіперчутливість до лікарських засобів, що виробляються з клітин яєчників самок китайського хом’яка або до будь-якого із компонентів, що входять до складу атезолізумабу Вагітність або лактація, або намір завагітніти впродовж лікування у рамках дослідження чи в межах 5 місяців після застосування останньої дози досліджуваного лікування Жінки з репродуктивним потенціалом повинні мати негативний результат сироваткового тесту на вагітність в межах 14 днів до початку лікування у рамках дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
7 років
Запланована тривалість КВ в світі
7 років
Дата початку КВ в Україні
31.08.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г. А. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради" , м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Бур`ян О.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
4. Медичний центр , м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О. П.
5. Подільский регіональний центр онкології, м. Вінниця . Відповідальний дослідник - Костюк О.Г. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
6. Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" , м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
7. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Курочкін А.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
8. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Осинський Д.С. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
9. Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В.
10. Медичний центр ТОВ "Онколайф", м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П.
Кількість досліджуваних в Україні
29.01.2018 Запланована - 43
Кількість досліджуваних в світі
29.01.2018 Запланована - 400
Засідання
НЕР - 12.04.2018
Супутні матеріали
Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ "Фармасофт"
Номер та дата наказу МОЗ
№ 800 від 26.04.2018