Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне-сліпе дослідження III фази двохкомпонентної хіміотерапії препаратами платини в комбінації з пембролізумабом (МК-3475) або без нього, в якості неоад'ювантної / ад’ювантної терапії для пацієнтів з операбельним недрібноклітинним раком легень IIВ або IIIA стадії (НДРЛ) (KEYNOTE-671)
Код КВ
MK-3475-671
Представник
 
Заявник
ТОВ "МСД Україна"
Спонсор
«Мерк Шарп Енд Доум Корп.», дочірнє підприємство «Мерк Енд Ко., Інк.», США (Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc., USA)
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
КІТРУДА®, (KEYTRUDA®), Препарат, що досліджується; АЛІМТА (ALIMTA), Препарат базової терапії; ГЕМЦИТАБІН (GEMCITABINE), Препарат базової терапії; ЦИСПЛАТИН-ТЕВА (CISPLATIN-TEVA), Препарат базової терапії; Плацебо до КІТРУДА®, (KEYTRUDA®), Плацебо
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
вперше виявлений операбельний недрібноклітинний рак легень IIВ або IIIA стадії
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Мета: оцінити тривалість періоду виживаності (EFS) без специфічних ознак захворювання на підставі результатів оцінки біопсії засліпленим центральним гістологом або на підставі результатів незалежної засліпленої центральної оцінки рентгенологічних ознак при використанні критеріїв оцінки відповіді солідних пухлин, версія 1.1 (RECIST 1.1). Мета: оцінити загальну тривалість періоду виживаності (OS). Другорядна мета: Мета: визначити частоту появи значної гістологічної відповіді після застосування неоад’ювантної хіміотерапії +/- пембролізумаб на підставі результатів оцінки засліпленим гістологом центральної лабораторії. 2. Мета: визначити частоту повної гістологічної відповіді у видалених первинній пухлині та лімфатичних вузлах після застосування неоад’ювантної хіміотерапії +/- пембролізумаб на підставі результатів засліпленої центральної оцінки гістологом.
Основні критерії включення
Тип учасника та характеристики захворювання 1. Учасники чоловічої / жіночої статі віком мінімум 18 років на день підписання форми інформованої згоди з діагнозом раніше нелікованого гістологічно підтвердженого недрібноклітинного раку легенів, з/та гістологічно підтвердженною стадією IIB або IIIA (за класифікацією AJCC (Американський об'єднаний комітет з онкології), версія 8). Захворювання лімфатичних вузлів вимагає гістологічного підтвердження, тоді як для підтвердження захворювання Т3 (руйнування ребер) потрібно провести тільки рентгенологічне дослідження. 2. Здатність пройти заплановане у протоколі лікування, включаючи проведення необхідної операції. Учасники чоловічої статі: 3. Учасники чоловічої статі повинні погодитися використовувати засоби контрацепції, як описується у додатку 3 (Вимоги стосовно контрацепції та перевірки на наявність вагітності), протягом щонайменше 180 днів (що відповідає періоду, необхідному для виведення з організму будь-якого досліджуваного препарату [пембролізумаб і/або будь-яка комбінація активних лікарських засобів] плюс додатково 90 днів [цикл сперматогенезу] для досліджуваних лікарських засобів, застосування яких супроводжується ризиком клінічно значущої генотоксичності) після введення останньої дози досліджуваного препарату, а також повинні погодитися не ставати донором сперми протягом цього періоду. 4. Утримання від статевих стосунків вважається прийнятним методом контрацепції, якщо це відповідає звичайному способу життя та є бажаним методом контрацепції для учасника. Учасники жіночої статі: 5. Щоб мати право на участь у дослідженні, жінка повинна бути не вагітною (див. додаток 3: Вимоги стосовно контрацепції та перевірки на наявність вагітності), повинна не годувати дитину груддю, а також повинна відповідати одній з таких умов: а) Бути жінкою, яка не здатна мати дітей, як це визначено у додатку 3 Вимоги стосовно контрацепції та перевірки на наявність вагітності; АБО b) Бути жінкою, яка здатна мати дітей та погодилася використовувати протизаплідні засоби, як описується у додатку 3; Вимоги стосовно контрацепції та перевірки на наявність вагітності, протягом усього періоду лікування та щонайменше 180 днів (що відповідає періоду, необхідному для виведення з організму будь-якого досліджуваного препарату [пембролізумаб і/або будь-яка комбінація активних лікарських засобів], плюс додатково 30 днів [менструальний цикл] для досліджуваних препаратів з відомим ризиком генотоксичності) після введення останньої дози досліджуваного препарату. Інформована згода 6. Учасник (або його законний представник, якщо застосовно) надав письмову інформовану згоду / дозвіл на участь у цьому дослідженні. Специфічні критерії, пов’язані із захворюванням 7. Наявність придатних для оцінки фіксованих формаліном блоків пухлинної тканини, залитих парафіном. У разі відсутності таких блоків можна надавати незабарвлений матеріал, нанесений на предметне скло для визначення експресії PD-L1 у центральній лабораторії. Для отримання додаткової інформації див. інструкції для проведення процедур. 8. Статус загального стану здоров'я пацієнта 0 або 1 бал за шкалою Східної об'єднаної онкологічної групи (ECOG), який був визначений в період протягом10 днів до проведення рандомізації. 9. Наявність у пацієнта адекватної функції органів, як визначено за величинами лабораторних показників, що наведені в наступній таблиці (таблиця 1). Взяти зразки та провести аналіз потрібно в період 10 днів до початку лікування у дослідженні. Таблиця 1. Лабораторні показники адекватної функції органів Система Величина лабораторного показника Гематологічна система Абсолютна кількість нейтрофілів ≥1500/мкл Кількість тромбоцитів ≥100000/мкл Гемоглобін ≥9 г/дл або ≥ 5,6 ммоль/л а Система нирок Концентрація креатиніну у сироватці крові АБО Визначена або розрахована b величина кліренсу креатиніну (Замість концентрації креатиніну або кліренсу креатиніну можна також використовувати швидкість клубочкової фільтрації(GFR)) ≤ 1,5 Х ВМН АБО ≥ 60,0 мл/хв для пацієнтів з рівнем креатиніну>1,5 Х верхня межа лабораторної норми, яка застосовується у лікувально-профілактичному закладі. Система печінки Загальний білірубін В ≤ 1,5 Х ВМН АБО концентрація прямого білірубіну в межах діапазону нормальних величин для пацієнтів з рівнем загального білірубіну ≥1,5 Х верхня межа норми В ≤ 1,5 Х ВМН АБО концентрація прямого білірубіну з верхьою межею нормальних величин для пацієнтів з рівнем загального білірубіну ≥1,5 Х верхня межа норми, АСТ (СГОТ) та АЛТ (СГПТ) ≤ 2,5 Х ВМН Ендокринна система Тиреостимулюючий гормон У межах діапазону нормальних величин. Примітка: якщо у пацієнта на момент оцінки вихідного статусу концентрація тиреостимулюючого гормону виходить за межі діапазону нормальних величин, то такого пацієнта можна включити у дослідження, якщо у нього концентрація гормону Т3 і концентрація вільного гормону Т4 знаходяться у межах діапазону нормальних величин. Коагуляція Міжнародне нормалізоване співвідношеннят (МНВ) або протромбіновий час (ПЧ) Активований частковий тромбопластиновий час (аЧТЧ) В ≤1 ,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин, окрім випадку якщо пацієнту проводять лікування антикоагулянтом і якщо МНВ або ПЧ є у межах терапевтичного діапазону передбачуваного застосуванням антикоагулянтів АЛТ = аланін-амінотрансфераза (сироваткова глутамат-піруват- трансаміназа); АСТ = Аспарт-атамінотрансфераза (сироваткова глутамат-оксалоацетат-трансаміназа); GFR (ШКФ) = швидкість клубочкової фільтрації; ВМН = верхня межа норми. a Відповідність критеріям повинна досягатися без еритропоетинової залежності та без переливання еритроцитарної маси в період останніх 2 тижнів. b Кліренс креатиніну потрібно розраховувати згідно зі стандартом, який застосовується у лікувально-профілактичному закладі Примітка: у цій таблиці наводяться вимоги до лікування на підставі величин лабораторних параметрів, що визначають придатність до лікування у дослідженні; ці вимоги до величин лабораторних параметрів потрібно відкоректувати відповідно до місцевих правил та інструкцій для введення конкретних хіміотерапевтичних засобів. a Кліренс креатиніну бажано розраховувати за допомогою формули Кокрофта-Голта, але цей показник можна розраховувати згідно зі стандартом лабораторії. b Якщо в місцевій лабораторії не можна визначити активований частковий тромбопластиновий час, то можна провести аналіз для визначення часткового тромбопластинового часу. Примітка: у цій таблиці наводяться вимоги до лікування на підставі величин лабораторних параметрів, що визначають придатність до участі у дослідженні; ці вимоги до величин лабораторних параметрів потрібно відкоригувати відповідно до місцевих правил та інструкцій для введення конкретних хіміотерапевтичних засобів.
Основні критерії невключення
1. Жінки, здатні мати дітей, для яких був отриманий позитивний результат тесту на вагітність за допомогою аналізу сечі протягом 24 годин до введення першої дози досліджуваного препарату (див. додаток 3). Якщо результат тесту за допомогою аналізу сечі неможливо буде підтвердити як негативний, то потрібно провести тест на вагітність за допомогою аналізу сироватки крові. У таких випадках у дослідження не можна включати пацієнток із позитивним результатом тесту на вагітність за допомогою аналізу сироватки крові. 2. Наявність у пацієнта будь-якої з наступних локалізацій / типів пухлин: Недрібноклітинний рак легенів із залученням верхньої борозни; Крупноклітинний нейроендокринний рак; Саркоматоїдна пухлина. 3. Наявність в анамнезі пацієнта пневмоніту (неінфекційного) / інтерстиційного захворювання легенів, яке вимагало лікування стероїдними засобами, або наявність у пацієнта в теперішній час пневмоніту / інтерстиційного захворювання легенів, яке вимагає лікування стероїдними засобами. 4. Наявність у пацієнта активної інфекції, що вимагає системної терапії. 5. Перенесення пацієнтом трансплантації алогенної тканини / солідного органу. 6. Наявність у пацієнта в минулому сильної реакції гіперчутливості (≥ 3-го ступеня) до пембролізумабу, його діючу речовину та/або на будь-які допоміжні речовини в його складі (перелік допоміжних речовин див. у відповідній брошурі дослідника). 7. Наявність у пацієнта в минулому сильної реакції гіперчутливості (≥ 3-го ступеня) до будь-яких хіміотерапевтичних засобів, що використовуються у дослідженні, або до будь-якої допоміжної речовини у складі таких хіміотерапевтичних засобів. 8. Наявність у пацієнта аутоімунного захворювання в активній формі, яке вимагало системного лікування протягом останніх 2 років (наприклад, використання засобів, що модифікують перебіг хвороби, кортикостероїдних засобів або імунодепресантів). При цьому дозволяється проведення замісної терапії (наприклад, тироксин, інсулін або замісна терапія кортикостероїдами у фізіологічній дозі при наднирковій або гіпофізарній недостатності), яка не вважається формою системної терапії. 9. Наявність в анамнезі пацієнта вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Проводити тест на ВІЛ не потрібно, якщо це не вимагається місцевим органом охорони здоров'я. 10. Наявність у пацієнта в анамнезі гепатиту В (визначається як наявність реактивного поверхневого антигену вірусу гепатиту В) або наявність у пацієнта гепатиту С в активній формі (визначається як наявність РНК вірусу гепатиту С [ якісний аналіз]). Примітка: для визначення придатності для участі у дослідженні не потрібно проводити тест на наявність гепатиту В і гепатиту С, якщо це не вимагається місцевим органом охорони здоров'я. 11. Наявність у пацієнта в минулому туберкульозу легенів в активній формі (викликаного Bacillus Tuberculosis ). 12. Наявність у пацієнта в минулому або в теперішній час ознак будь-якого захворювання, факту проведення терапії або порушень лабораторних параметрів, які, на думку лікуючого дослідника, можуть вплинути на результати цього дослідження, заважати участі пацієнта у дослідженні протягом усього періоду дослідження або через які , участь пацієнта у дослідженні буде не в його інтересах. 13. Наявність у пацієнта психіатричного розладу або наркотичної чи алкогольної залежності, що може перешкоджати виконанню вимог у дослідженні. Попередня / супутня терапія 14. Пацієнту вже проводили лікування антитілом проти PD-1, PD-L1, PD-L2 або будь-яким антитілом, дія якого спрямована на інший коінгібіторний Т-клітинний рецептор (наприклад, CTLA-4, OX-40, CD137). 15. Пацієнту перед рандомізацією / розподілом у групи вже проводили системну протипухлинну терапію, включаючи досліджувані препарати для лікування наявного злоякісного захворювання. Примітка : якщо пацієнту проводили попереднє лікування з приводу інших захворювань, то всі побічні явища, пов'язані з таким попереднім лікуванням, повинні у пацієнта зникнути або зменшитися мінімум до 1-го ступеня або до рівня на момент оцінки вихідного статусу. У дослідження можна включати пацієнтів із залишковою нейропатією 2-го ступеня. Примітка : якщо пацієнту проводили хірургічну процедуру, то до початку лікування у дослідженні у нього повинно відбутися адекватне відновлення стану після такої операції. 16. Пацієнту проводили променеву терапію в період 2 тижнів до початку лікування у дослідженні. Всі пов'язані з радіотерапією ознаки токсичності у учасника повинні зникнути, пацієнту не повинно вимагатися лікування кортикостероїдними засобами, і у пацієнта не виникав радіаційний пневмоніт. 17. Пацієнту вводили живу вакцину в період 30 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. Прикладами живих вакцин є, крім іншого, вакцини проти кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи / герпесу зостер (вітрянки), жовтої лихоманки, сказу, бацили Кальметта-Герена (БЦЖ) і проти черевного тифу. У дослідженні дозволяється застосовувати ін’єкційні вакцини проти сезонного грипу, в яких зазвичай не містяться живі віруси, проте інтраназальні вакцини проти грипу (наприклад, ФлюМіст ® ) є живими ослабленими вакцинами, і їх застосовувати не дозволяється. Попередня / супутня участь у клінічних дослідженнях 18. Пацієнт у даний час бере участь у дослідженні або брав раніше участь у випробуванні з отриманням досліджуваного лікування або використанням досліджуваного пристрою в період 4 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату. Примітка: у дослідження можна включити пацієнтів, які розпочали період спостереження після завершення досліджуваного лікування у попередньому дослідженні, якщо минуло не менше ніж 4 тижні після прийому останньої дози попереднього досліджуваного препарату. Результати діагностичних обстежень 19. Наявність у пацієнта діагнозу імунодефіциту або проведення пацієнту системної стероїдної терапії (у дозах, що перевищують 10 мг на добу в еквіваленті преднізолону) або будь-якої іншої імуносупресивної терапії у період 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. 20. Наявність у пацієнта додаткового злоякісного захворювання, яке прогресує або яке вимагало активного лікування (в період останніх (п’яти років). Примітка: у дослідження можна включати пацієнтів із базально-клітинною карциномою шкіри, плоскоклітинною карциномою шкіри, карциномою сечового міхура або карциномою in situ (наприклад, рак молочної залози або рак шийки матки in situ), яким провели терапію з метою потенційного виліковування. Інші критерії виключення 21. Пацієнтка є вагітною або годує дитину груддю, пацієнтка планує вагітність або пацієнт планує зачаття дитини протягом запланованого періоду дослідження, починаючи з візиту скринінгу, і протягом 180 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату
Запланована тривалість КВ в Україні
6 років
Запланована тривалість КВ в світі
6 років
Дата початку КВ в Україні
17.05.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Войтко Н. Л. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" "Дніпропетровської обласної ради, , м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" , м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
4. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Колеснік О.О. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О. П. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
6. Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради, м. Черкаси. Відповідальний дослідник - Парамонов В.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
7. Комунальний заклад Херсонської обласної ради «Херсонський обласний онкологічний диспансер», м. Херсон,. Відповідальний дослідник - Сокур І.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
8. Комунальна установа "Одеський обласний онкологічний диспансер", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Трухін Д.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
9. Приватне підприємство приватна виробнича фірма «Ацинус», м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
10.01.2018 Запланована - 70
Кількість досліджуваних в світі
10.01.2018 Запланована - 786
Засідання
НЕР - 29.03.2018
Супутні матеріали
- лабораторні набори; - min/max термометри; - інфузомати Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «Агенція «С.М.О.-Україна»
Номер та дата наказу МОЗ
№ 713 від 13.04.2018