Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне-сліпе дослідження II фази для оцінки пембролізумабу (МК-3475) та епакадостату (INCB024360) у порівнянні з пембролізумабом та плацебо як терапії першої лінії у пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легенів та вираженою експресією PD-L1
Код КВ
MK-3475-654/ INCB024360-305
Представник
 
Заявник
ТОВ "МСД Україна"
Спонсор
«Інсайт Корпорейшн», США (Incyte Corporation, USA)
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
КІТРУДА® (KEYTRUDA®), Препарат, що досліджується; Епакадостат (Epacadostat), Препарат, що досліджується; Епакадостат (Epacadostat), Препарат, що досліджується; Плацебо до Епакадостат (Epacadostat) 100 мг, Плацебо; Плацебо до Епакадостат (Epacadostat) 25 м, Плацебо
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
метастатичний недрібноклітинний рак легенів з вираженою експресією PD-L1
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Мета: порівняти тривалість періоду виживаності без прогресування захворювання при застосуванні комбінації пембролізумаб плюс епакадостат у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. Гіпотеза : комбінація пембролізумаб плюс епакадостат збільшує тривалість періоду виживаності без прогресування захворювання у більшому ступені, ніж комбінація пембролізумаб плюс плацебо. Мета: порівняти загальну тривалість періоду виживаності при застосуванні пембролізумабу плюс епакадостат у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. Гіпотеза : комбінація пембролізумаб плюс епакадостат збільшує загальну тривалість періоду виживаності у більшому ступені, ніж комбінація пембролізумаб плюс плацебо. Другорядна мета: Мета: Порівняти частоту об’єктивної відповіді при застосуванні пембролізумабу плюс епакадостат у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. Гіпотеза: комбінація пембролізумаб плюс епакадостат збільшує частоту об’єктивної відповіді у більшому ступені, ніж комбінація пембролізумаб плюс плацебо. 2. Мета: Оцінити тривалість відповіді при застосуванні пембролізумабу плюс епакадостат у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. 3. Мета: Оцінити безпеку та переносимість лікування при застосуванні пембролізумабу плюс епакадостат у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. 4. Мета: Оцінити фармакокінетику епакадостату.
Основні критерії включення
Пацієнту дозволяється брати участь у дослідженні, якщо він відповідає будь-якому наступному критерію: 1. Наявність гістологічно або цитологічно підтвердженого діагнозу недрібноклітинного раку легенів IV стадії (за класифікацією AJCC, версія 8 або поточна версія, якщо застосовно). 2. Підтвердження того, що пацієнту не є показаною первинна терапія, спрямована проти EGFR, ALK або ROS1 (задокументована відсутності мутацій гена EGFR, що активує пухлину, ТА відсутність перебудови генів ALK та ROS1 чи наявності мутації гена KRAS). а. Якщо відомо, що пухлина у учасника має переважно плоскоклітинну гістологію, то молекулярний аналіз для визначення мутації гена EGFR та транслокації генів ALK і ROS1 проводити не потрібно, оскільки це не є вимогою сучасних рекомендацій з діагностики. 3. Наявність у пацієнта вимірної пухлини за критеріями RECIST 1.1 на підставі результатів оцінки у центрі проведення дослідження. а. Уражені ділянки, розташовані в зоні, яка була раніше опромінена, вважаються вимірними, якщо в таких уражених ділянках було продемонстровано прогресування. 4. За результатами імуногістохімічного аналізу, проведеного у центральній лабораторії, у пухлинній тканині пацієнта була продемонстрована експресія PD-L1 у ≥50% пухлинних клітин (TPS ≥50%). а. Оцінку експресії PD-L1 потрібно проводити у наданому зразку пухлинної тканини, що знаходиться на зберіганні, або в новому зразку пухлинної тканини, отриманого за допомогою товстоголчатої або ексцизійної біопсії з ділянки, яка раніше не була опромінена. Для мікроскопічних препаратів краще використовувати фіксовані формаліном блоки тканини, залиті парафіном. Для аналізу краще використовувати новий отриманий біопсійний матеріал, а не зразок тканини, що знаходиться на зберіганні. Демографічні показники 5. Вік ≥18 років на день підписання форми інформованої згоди. 6. Очікувана тривалість життя принаймні 3 місяці. 7. Наявність у пацієнта статусу активності 0 або 1 бал за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG) для оцінки активності, який був визначений у межах 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату, але до проведення рандомізації. Учасники чоловічої статі: 8. Чоловіки повинні погодитися використовувати протизаплідні засоби, протягом періоду лікування та щонайменше 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату та не повинні також протягом цього періоду ставати донором сперми. Примітка : утримання від статевих стосунків є прийнятним, якщо це відповідає звичайному способу життя та є бажаним для учасника методом контрацепції. Учасники жіночої статі: 9. Щоб мати право на участь у дослідженні, жінка не повинна бути вагітною, не повинна годувати дитину грудьми, а також повинна відповідати одній з наступних умов: а) Бути жінкою, яка не здатна мати дітей; АБО b) Бути жінкою, яка здатна мати дітей та погодилася використовувати протизаплідні засоби, протягом періоду лікування та щонайменше 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату. Примітка : утримання від статевих стосунків є прийнятним, якщо це відповідає звичайному способу життя та є бажаним для учасниці методом контрацепції. Інформована згода 10. Учасник (або його законний представник, якщо застосовна) надав письмову інформовану згоду на участь у дослідженні. Лабораторні показники 11. Наявність у пацієнта адекватної функції органів, про що свідчать величини лабораторних показників, наведені в таблиці 1. Зразки потрібно взяти та провести їх аналіз у межах 10 днів до початку лікування у дослідженні. Таблиця 1. Лабораторні показники адекватної функції органів Система Величина лабораторного показника Гематологічна система Абсолютна кількість нейтрофілів ≥1500/мкл Кількість тромбоцитів ≥100000/мкл Гемоглобін ≥9 г/дл або ≥ 5,6 ммоль/л а без переливання еритроцитарної маси протягом 2 тижнів до аналізу у відбірковий період Система нирок Концентрація креатиніну у сироватці крові АБО В ≤ 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин АБО Визначена або розрахована величина кліренсу креатиніну b (Замість концентрації креатиніну або кліренсу креатиніну можна також використовувати швидкість клубочкової фільтрації) ≥30 мл/хв. для пацієнтів з концентрацією креатиніну, яка більше ніж в 1,5 рази перевищує верхню границю лабораторного діапазону нормальних величин Система печінки Загальний білірубін В ≤ 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин АБО у пацієнтів, у яких концентрація загального білірубіну більше ніж в 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин, концентрація прямого білірубіну не повинна перевищувати верхню границю діапазону норми. Якщо у лабораторії не встановлена верхня границя діапазону нормальних величин, то для участі у дослідженні прямий білірубін у пацієнта повинен становити Аспартатамінотрансфераза (сироваткова глутамат-оксалоацетатна трансаміназа) і аланінамінотрансфераза (сироваткова глутамат-піруватна трансаміназа) В ≤ 2,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин Коагуляція Міжнародне нормалізоване співвідношення або протромбіновий час Активований частковий тромбопластиновий час В ≤1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин, якщо тільки пацієнту не проводять лікування антикоагулянтом до тих пір, поки протромбіновий час або частковий тромбопластиновий час не буде знаходитись у межах терапевтичного діапазону передбачуваного застосування антикоагулянтів Примітка: у цій таблиці наводяться вимоги до лікування на підставі величин лабораторних параметрів, що визначають придатність до участі у дослідженні. a Відповідність критеріям повинна досягатися без еритропоетинової залежності та без переливання еритроцитарної маси протягом 2 тижнів до відбіркового візиту. b Кліренс креатиніну потрібно розраховувати згідно зі стандартом лабораторії.
Основні критерії невключення
Пацієнту не дозволяється брати участь у дослідженні, якщо він відповідає будь-якому наступному критерію: Медичний стан 1. Наявність у пацієнта активних метастазів у центральній нервовій системі та/або карциноматозного менінгіту. У дослідженні можуть брати участь пацієнти, яким раніше проводили лікування з приводу метастазів у головний мозок, за умови наявності у них рентгенологічно стабільного стану метастазів (без рентгенологічних ознак прогресування протягом мінімум 4 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату), клінічно стабільного стану та відсутність потреби у стероїдних засобів протягом принаймні 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. 2. Наявність у пацієнта в минулому пневмоніту (неінфекційного), який вимагав лікування стероїдними засобами, або наявність у пацієнта в теперішній час пневмоніту / інтерстиціального захворювання легенів. 3. Наявність у пацієнта симптоматичного асциту або плеврального випоту. У дослідження можна включати пацієнта із клінічно стабільним станом після лікування цих захворювань (включаючи проведення терапевтичного торакоцентезу або парацентезу). 4. Наявність у пацієнта додаткового злоякісного захворювання, за винятком випадків, коли пацієнту провели терапію з метою потенційного виліковування, і у нього не відмічаються ознаки рецидиву цього захворювання протягом 5 років з моменту початку такої терапії. а. Примітка: вимога стосовно відсутності будь-яких ознак захворювання протягом 5 років не поширюється на недрібноклітинний рак легенів, з приводу якого пацієнта включають у це дослідженні. Ця вимога також не стосується пацієнтів, яким провели успішну повну резекцію базально-клітинної карциноми шкіри, поверхневого раку сечового міхура, плоскоклітинної карциноми шкіри, раку шийки матки in situ або іншого раку in situ . 5. Наявність у пацієнта аутоімунного захворювання в активній формі, яке вимагало системного лікування протягом останніх 2 років (наприклад, при використанні засобів, що модифікують перебіг хвороби, кортикостероїдних засобів або імунодепресантів). Замісна терапія (наприклад, тироксин, інсулін або замісна терапія кортикостероїдами у фізіологічній дозі з приводу надниркової або гіпофізарної недостатності тощо) не вважається формою системного лікування. 6. Наявність у пацієнта діагностованого імунодефіциту або проведення пацієнту тривалої системної терапії стероїдами (у дозах, що перевищують 10 мг на добу в еквіваленті преднізолону) або будь-якої іншої імуносупресивної терапії у межах 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. 7. Наявність у пацієнта алогенної тканини / трансплантата солідного органу. 8. Наявність в анамнезі пацієнта вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Проводити тест на ВІЛ не потрібно, якщо це не вимагається місцевим органом охорони здоров'я. 9. Наявність у пацієнта в анамнезі гепатиту В в активній формі або наявність позитивного результату тесту на наявність гепатиту В (наприклад, наявність реактивного поверхневого антигену вірусу гепатиту В) або наявність у пацієнта гепатиту С в активній формі (наявність РНК вірусу гепатиту С). Примітка: для визначення придатності для участі у дослідженні необхідно провести цей тест. а. При проведенні тесту під час відбору повинна відмічатися відсутність ДНК вірусу гепатиту В, а тест на наявність поверхневого антигену вірусу гепатиту В повинен бути негативним. b. У країнах, в яких тест на наявність РНК вірусу гепатиту С не є стандартною процедурою, допускається з метою відбору провести тест на наявність антитіл до вірусу гепатиту C. У таких випадках у дослідження не будуть включатися пацієнти з позитивним результатом тесту на наявність антитіл до вірусу гепатиту C. с. У дослідження дозволяється включати пацієнтів, яким провели повне лікування гепатиту С, якщо під час відбору була підтверджена відсутність РНК вірусу гепатиту С. 10. Наявність у пацієнта в анамнезі шлунково-кишкового захворювання або проведення пацієнту хірургічної процедури у шлунково-кишковому тракті, яка, на думку дослідника, може вплинути на абсорбцію перорального препарату. 11. Наявність у пацієнта у минулому або в теперішній час порушень на електрокардіограмі (ЕКГ), які, на думку дослідника, є клінічно значущими. Критерієм виключення є інтервалу QTc під час відбіркового візиту > 480 мс (при корекції за формулою Фридеріча або Базетта). Якщо у пацієнта в одному випадку був зареєстрований інтервал QTc > 480 мс, то його можна включити у дослідження, якщо середній інтервал QTc при 3 реєстраціях ЕКГ становить 12. Наявність у пацієнта клінічно значущої хвороби серця, включаючи нестабільну стенокардію, перенесений гострий інфаркт міокарда у межах 6 місяців до першого дня введення досліджуваного препарату або застійну серцеву недостатність III або IV функціонального класу за класифікацією Нью-Йоркської кардіологічної асоціації. У дослідження дозволяється включати пацієнтів з медикаментозно контрольованою аритмією у разі стабільного стану. 13. Наявність у пацієнта в минулому туберкульозу легенів в активній формі (викликаного Bacillus Tuberculosis ). 14. Наявність у пацієнта інфекційного захворювання в активній формі, що вимагає системної терапії. 15. Наявність у пацієнта психіатричного розладу або наркотичної чи алкогольної залежності, що може перешкоджати виконанню пацієнтом вимог у дослідженні. 16. Наявність у пацієнта в минулому сильної реакція гіперчутливості на лікування моноклональним антитілом або наявність у пацієнта підвищеної чутливості до будь-якого компонента у складі епакадостату або пембролізумабу. 17. Жінки, здатні мати дітей, для яких був отриманий позитивний результат тесту на вагітність за допомогою аналізу сечі протягом 72 годин до введення першої дози досліджуваного препарату. Якщо результат тесту за допомогою аналізу сечі виявиться позитивним або якщо результат неможливо буде підтвердити як негативний, то потрібно провести тест на вагітність за допомогою аналізу сироватки крові. а. Примітка: якщо між відбірковим тестом на вагітність і введенням першою дози досліджуваного препарату минуло більше ніж 72 години, то потрібно провести ще один тест на вагітність (за допомогою аналізу сечі або сироватки крові), результат якого повинен бути негативним, щоб пацієнтці можна було розпочати лікування у дослідженні. 18. Пацієнтка є вагітною або годує дитину грудьми, пацієнтка планує вагітність або пацієнт планує зачаття дитини протягом запланованого періоду дослідження, починаючи з відбіркового візиту, і протягом 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату. Попередня / супутні терапія 19. Пацієнту провели попередню системну хіміотерапію або іншу таргетну або біологічну антинеопластичну терапію з приводу метастатичного недрібноклітинного раку легенів. а. Примітка: у дослідження дозволяється включати пацієнтів, яким раніше проводили хіміотерапією та/або променеву терапію в рамках неоад'ювантної / ад'ювантної терапії за умови, що таке лікування було завершено принаймні за 6 місяців до діагностики метастатичного недрібноклітинного раку легенів. 20. Пацієнту вже проводили лікування пембролізумабом або будь-яким іншим лікарським засобом проти PD-1, PD-L1 або PD-L2, епакадостатом або будь-яким лікарським засобом проти IDO1 або лікарським засобом, дія якого спрямована на інший стимуляторний або коінгібіторний Т-клітинний рецептор (наприклад, CTLA-4, OX-40, CD137, GITR). 21. Пацієнту проводили променеву терапію у межах 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату або пацієнту проводили торакальну променеву терапію у дозі > 30 Гр у межах 6 місяців до введення першої дози досліджуваного препарату. а. Примітка: всі пов'язані з радіотерапією ознаки токсичності у учасника повинні зникнути або зменшитися до 1-го ступеня або менше, пацієнту не вимагається лікування кортикостероїдними засобами і у пацієнта не виникав радіаційний пневмоніт. Для паліативної променевої терапії з приводу захворювання, не пов’язаного з ЦНС, допускається 1-тижневий період відновлення (≤2 тижнів після променевої терапії). 22. Пацієнту проводили системне лікування стероїдними засобами у межах ≤7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату або пацієнту проводять будь-яке інше імуносупресивне лікування. а. Використання кортикостероїдних засобів після рандомізації допускається для усунення побічних явищ, серйозних побічних явищ та явищ, що представляють особливий клінічний інтерес, для премедикації перед внутрішньовенним введенням контрастної речовини або у випадках, коли це вважається необхідним для забезпечення гарного самопочуття учасника. b. Винятком є учасники, які щоденно приймають стероїдні засоби як замісну терапію у дозі ≤ 10 мг преднізолону або його еквівалента. 23. Введення пацієнту живої вакцини протягом 30 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. а. Прикладами живих вакцин є, крім іншого, вакцини проти кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи / герпесу зостер (вітрянки), жовтої лихоманки, сказу, бацили Кальметта-Герена (БЦЖ) і проти черевного тифу. У дослідженні дозволяється застосовувати вакцини проти сезонного грипу, в яких зазвичай не містяться живі віруси. 24. Наявність у пацієнта в анамнезі серотонінового синдрому, який з’явився після застосування серотонінергічних засобів. 25. Проведення пацієнту лікування інгібітором МАО, добавками з мелатоніном або лікування інгібітором UGT1A9 протягом 21 дня до початку лікування у дослідженні або пацієнту, можливо, потрібно буде провести лікування одним з цих заборонених препаратів під час дослідження. Приклади препаратів із цих класів наводяться у розділі 7.7.2 протоколу. а. Примітка: як зазначено у розділі 7.7.2 протоколу, у дослідженні дозволяється застосовувати пропофол, якщо він вводиться для проведення процедури біопсії під час дослідження. Попередня / супутня участь у клінічних дослідженнях 26. Пацієнт у даний час бере участь у дослідженні с отриманням експериментального лікування або пацієнт брав участь у дослідженні із введенням досліджуваного препарату та отримував експериментальне лікування або використовував досліджуваний пристрій протягом 4 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату. а. Примітка: у дослідження можна включити пацієнтів, які розпочати період спостереження після завершення експериментального лікування у попередньому дослідженні, якщо минуло > 4 тижнів після введення останньої дози попереднього досліджуваного препарату. Інші критерії виключення 27. Наявність у пацієнта в минулому або в теперішній час ознак будь-якого захворювання, факту проходження терапії або порушень лабораторних параметрів, які можуть вплинути на результати цього дослідження, заважати участі пацієнта у дослідженні протягом усього періоду дослідження або через які, на думку лікуючого дослідника, участь у дослідженні може завдати шкоди здоров’ю пацієнта.
Запланована тривалість КВ в Україні
5 років
Запланована тривалість КВ в світі
5 років
Дата початку КВ в Україні
04.04.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г.А. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради (Лікарський заклад), м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
4. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Войтко Н. Л. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Комунальна установа "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О.П. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
6. Лікувально-діагностичний центр Товариства з обмеженою відповідальністю «Спеціалізована клініка «Добрий прогноз», м. Київ. Відповідальний дослідник - Куляба Я.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
7. Державна Установа "Інститут медичної радіології імені С.П.Григор'єва НАМН України", м. Харків. Відповідальний дослідник - Насонова А.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
8. Лікувально-профілактичний заклад "Волинський обласний онкологічний диспансер", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
9. Комунальна установа "Одеський обласний онкологічний диспансер", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Трухін Д.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
10. Приватне підприємство приватна виробнича фірма «АЦИНУС», м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
Кількість досліджуваних в Україні
13.11.2017 Запланована - 140
Кількість досліджуваних в світі
13.11.2017 Запланована - 588
Засідання
НЕР - 22.02.2018
Супутні матеріали
- лабораторні набори; - min/max термометри; - холодові центрифуги; - інфузомати. Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «Агенція «С.М.О.-Україна»
Номер та дата наказу МОЗ
№ 466 від 13.03.2018