Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
«Багатоцентрове відкрите дослідження фази 1b/2 для вивчення нового інгібітора FGFR3 (B-701) у поєднанні з пембролізумабом у пацієнтів із локально поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою, у яких спостерігалося прогресування після хіміотерапії препаратами платини»
Код КВ
B-701-U22
Представник
 
Заявник
ТОВ "ПАРЕКСЕЛ Україна"
Спонсор
«БіоКлін Терапьютікс, Інк.», США
Профіль випробування
Онкологія
Фази
Інша, І
Препарати
B-701, Препарат, що досліджується; пембролізумаб, Препарат, що досліджується; B-701, Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
пацієнти із локально поширеною або метастатичною уротеліальною карциномою, у яких спостерігалося прогресування після хіміотерапії препаратами платини»
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основні цілі: 1. Оцінити зв’язок між експресією рецептора FGFR3 та експресією маркерів пригнічення шляху FGFR3 всередині кожного молекулярного підтипу раку сечового міхура та в чотирьох підтипах (люмінальному 1, люмінальному 2, базальному 1 і базальному 2) після лікування лише B-701. 2. Оцінити безпечність B-701 і пембролізумаба, а також толерантність до них у пацієнтів з уротеліальною клітинною карциномою (УКК). Вторинні цілі: 1. Оцінити ефективність B-701 у поєднанні з пембролізумабом у лікуванні пацієнтів з УКК, виміряну за частотою об’єктивної відповіді (ЧОВ), загальною виживаністю (ЗВ), виживаністю без прогресування (ВБП), рівнем контролю над захворюванням (РКЗ) і тривалістю об’єктивної відповіді (ТОВ). 2. Оцінити фармакокінетику (ФК) B-701 у пацієнтів з УКК. 3. Оцінити імуногенність B-701 у пацієнтів з УКК. 4. Визначити, чи B-701 самостійно збільшує імунний нагляд пухлин у пацієнтів з УКК, за допомогою оцінювання експресії маркерів, пов’язаних із підтипом пухлини, інфільтратом імунних клітин та імунною відповіддю. 5. Визначити, чи є молекулярні маркери, що передбачають відповідь на лікування.
Основні критерії включення
Мати локально поширену (стадії TNM: T4b та будь-який N, або будь-який T і N2-3) або метастатичну перехідноклітинну карциному уротелію, зокрема сечового міхура, уретри, сечоводів і/або ниркової миски. Діагноз має бути гістологічно або цитологічно підтверджений. Стався рецидив або захворювання важко піддавалося лікуванню принаймні під час однієї попередньої лінії системної хіміотерапії локально поширеного або метастатичного захворювання (принаймні один цикл). Принаймні одна схема має включати препарат на основі платини, якщо для пацієнта не визначено протилежне. Схема неоад’ювантної або ад’ювантної хіміотерапії вважатиметься хіміотерапією першої лінії, якщо у пацієнта виявлено прогресування протягом 12 місяців від останнього прийому. Захворювання має вимірювані прояви за Критеріями оцінки відповіді солідних пухлин версія 1.1 (RECIST в. 1.1). Чоловіки та жінки віком від 18 років. Загальний стан (ЗС) за критеріями Східної об’єднаної групи онкологів США (ECOG) ≤ 1. Бажання уникати запліднення на основі наведених далі критеріїв. Форма підписаної поінформованої згоди, що включає: згоду на надання архівних зразків пухлинної тканини, зразків крові та біопсій, узятих у період дослідження, для підтримки точок клінічної ефективності; згоду на надання даних про виживаність після завершення прийому досліджуваного препарату. Доступність архівної пухлинної тканини, отриманої під час або після виявлення м’язево-інвазивного або метастатичного захворювання, належної якості та кількості для забезпечення точок клінічної ефективності біомаркера, як описано в інструкції з проведення дослідження. Адекватне функціонування кровоносної системи та кінцевого органу, підтверджене результатами лабораторних досліджень, отриманих за 2 тижні до першого прийому лікувального препарату в рамках дослідження: абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1500/мкл; кількість тромбоцитів ≥ 100 000/мкл; гемоглобін ≥ 9,0 г/децилітр без трансфузії; альбумін ≥ 2,5 г/децилітр; аспартат-амінотрансфераза (АСТ), аланін-амінотрансфераза (АЛТ) і лужна фосфатаза (ЛФ) ≤ 2,5 × верхня межа норми (ВМН) з такими виключеннями: пацієнти з документально підтвердженими кістковими метастазами: ЛФ ≤ 5 × ВМН; кліренс креатиніну ≥ 30 мл/хв на основі оцінювання швидкості клубочкової фільтрації за Кокрофтом-Голтом. протромбіновий індекс/міжнародний коефіцієнт нормалізації (ПІ/МКН) і частковий тромбопластиновий час (ЧТЧ) має становити ≤ 1,5 × ВМН.
Основні критерії невключення
Учасники з ідіопатичним пневмосклерозом, пневмосклерозом, медикаментозною пневмонією, ідіопатичною пневмонією в анамнезі або активною пневмонією згідно результатів КТ грудної клітки, виконаної під час скринінгу. Учасники, що раніше лікувалися інгібітором контрольних точок (включно з анти-CTLA-4, анти-білком запрограмованої смерті клітини 1 [PD-1] і анти-PD-L1 терапевтичними антитілами) або будь-яким інгібітором FGFR. Попередня протиракова терапія (наприклад, біологічна або інша цільова терапія, хіміотерапія або гормональна терапія) упродовж 2 тижнів перед днем 1 циклу 1: пропуск до 14 днів можливий з дозволу медичного спостерігача за умови, що пацієнт позбувся будь-якого клінічно значущого токсичного ефекту (виключення: учасникам із нефропатією 1 ступеню буде дозволено участь у дослідженні); клінічні небажані явища (за винятком алопеції) від будь-якого іншого попереднього лікування потрібно довести до ступеню ≤ 1; лабораторні небажані явища від будь-якого іншого попереднього лікування потрібно довести до ступеню ≤ 1 або 10% початкового рівня до дня 1 циклу 1. Учасники, які отримують або отримували будь-які інші досліджувані препарати або пристрої впродовж 2 тижнів до першого прийому досліджуваних медикаментів. Учасники з діагностованим імунодефіцитом або аутоімунним захворюванням, які одержують систематичну стероїдну терапію (> 10 мг/день преднізону або його еквіваленту) або будь-яку іншу форму імунопригнічувальної терапії протягом 7 днів перед першим прийомом досліджуваного препарату. Заміщувальна терапія (наприклад, тироксин, інсулін або фізіологічна кортикостероїдна заміщувальна терапія для адренальної або гіпофізарної недостатності тощо) не вважається формою систематичного лікування. Первинне злоякісне новоутворення центральної нервової системи (ЦНС) або метастази ЦНС. Учасники з алергійними реакціями на терапію моноклональними антитілами (або протеїнами, пов’язаними з рекомбінантними антитілами) в анамнезі. Значна кровотеча (що вимагала переливання ≥ 2 одиниць крові), не пов’язана з пухлиною, в анамнезі за останні 12 місяців. Клінічно значуще порушення згортання крові або вироблення тромбоцитів в анамнезі за останні 12 місяців. Учасники, які одержують антикоагуляційну терапію. Учасники, які перенесли обширне хірургічне втручання, мають належним чином одужати від післяопераційних токсичних явищ і/або ускладнень перед початком терапії. Потрібно, щоб рани від попередніх операцій (рани понад 2 см довжиною) повністю загоїлись принаймні за 28 днів до рандомізації. Учасники з інтерстиціальним легеневим захворюванням або активною неінфекційною пневмонією. Учасники з активною інфекцією, що вимагає систематичної терапії. Учасники, які одержали живу вакцину протягом 30 днів до запланованого початку досліджуваної терапії. Примітка. Вакцини від сезонного грипу зазвичай є дезактивованими вакцинами проти грипу та дозволені; усе ж інтраназальні вакцини проти грипу (наприклад, Flu-Mist®) є живими ослабленими вакцинами та заборонені. Учасники з неконтрольованим інтеркурентним захворюванням, включно з, але не обмежуючись наявною або активною інфекцією, симптоматичною застійною серцевою недостатністю, нестабільною стенокардією або психічним захворюванням / соціальною ситуацією, які обмежують відповідність вимогам дослідження. Учасники з іншими злоякісними утворами, які можуть вплинути на відповідність протоколу або на інтерпретацію результатів. Дозволяється особам із терапевтично лікованою базальною або плоскоклітинною карциномою шкіри, карциномою шийки матки in situ та однозначно лікованим раком простати, виявленим випадково під час оперативного втручання, в анамнезі. Учасникам з іншими злоякісними новоутвореннями, які одержують терапію, спрямовану на вилікування, також дозволено, якщо злоякісне новоутворення знаходиться в стадії ремісії без лікування протягом ≥ 2 років перед днем 1 циклу 1. Вагітні та жінки, що годують грудьми, виключаються з дослідження, оскільки ризики B-701 і пембролізумабу не вивчено. Через невідомий, але потенційний ризик появи небажаних явищ у дітей на грудному вигодовуванні після лікування матері B-701 і пембролізумабом, грудне вигодовування слід припинити. Жінки з репродуктивною здатністю мають надати згоду на використання відповідних засобів уникання вагітності під час участі в дослідженні. Учасники з гепатитом В, гепатитом С, вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або туберкульозом. Учасники з активною інфекцією, що вимагає систематичної антибіотикотерапії IV покоління.
Запланована тривалість КВ в Україні
1 рік 4 місяці 17 днів
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки 10 місяців 20 днів
Дата початку КВ в Україні
27.04.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради" , м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Стаховський Е.О. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. Медичний центр товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Адоніс", Київська область, Києво-Святошинський район, с. Капітанівка. Відповідальний дослідник - Риспаєва Д.Е. к.м.н.
Кількість досліджуваних в Україні
23.10.2017 Запланована - 20; 07.06.2018 Запланована - 50; 10.12.2018 Запланована - 70
Кількість досліджуваних в світі
23.10.2017 Запланована - 48
Засідання
НЕР - 25.01.2018
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 211 від 07.02.2018