Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване подвійне сліпе дослідження ІІІ фази, порівняння комбінації пембролізумабу та іпілімумабу з комбінацією пембролізумабу та плацебо у раніше нелікованих пацієнтів з метастатичним недрібноклітинним раком легень 4 стадії з PD-L1-позитивними пухлинами (TPS ?50%)(KEYNOTE-598)
Код КВ
MK-3475-598
Представник
 
Заявник
ТОВ "МСД Україна"
Спонсор
"Мерк Шарп Енд Доум Корп.", дочірнє підприємство"Мерк Енд Ко., Інк." (Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc.), США
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
КІТРУДА® (KEYTRUDA®), Препарат, що досліджується; YERVOY, Препарат порівняння; Плацебо до YERVOY, Плацебо
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
метастатичний недрібноклітинний рак легень 4 стадії з PD-L1-позитивними пухлинами
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Порівняти загальну тривалість періоду виживаності пацієнтів при застосуванні пембролізумабу плюс іпілімумаб у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. Гіпотеза : комбінація пембролізумаб плюс іпілімумаб збільшує загальну тривалість періоду виживаності у більшому ступені, ніж комбінація пембролізумаб плюс плацебо. Порівняти тривалість періоду виживаності без прогресування захворювання згідно з критеріями RECIST 1.1 на підставі результатів незалежної оцінки у центральній лабораторії без розкриття коду лікування у пацієнтів при застосуванні пембролізумабу плюс іпілімумаб у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. Гіпотеза : комбінація пембролізумаб плюс іпілімумаб збільшує тривалість періоду виживаності без прогресування захворювання згідно з критеріями RECIST 1.1 (на підставі результатів незалежної оцінки у центральній лабораторії без розкриття коду лікування) у більшому ступені, ніж комбінація пембролізумаб плюс плацебо. Другорядна мета: Порівняти підтверджену частоту об’єктивної відповіді згідно з критеріями RECIST 1.1 на підставі результатів незалежної оцінки у центральній лабораторії без розкриття коду лікування у пацієнтів при застосуванні пембролізумабу плюс іпілімумаб у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. Гіпотеза: комбінація пембролізумаб плюс іпілімумаб збільшує частоту об’єктивної відповіді згідно з критеріями RECIST 1.1 (на підставі результатів незалежної оцінки у центральній лабораторії без розкриття коду лікування) у більшому ступені, ніж комбінація пембролізумаб плюс плацебо. Оцінити тривалість відповіді згідно з критеріями RECIST 1.1 (на підставі результатів незалежної оцінки у центральній лабораторії без розкриття коду лікування) у пацієнтів при застосуванні пембролізумабу плюс іпілімумаб у порівнянні з пембролізумабом плюс плацебо. Порівняти тривалість періоду до достовірного погіршення стану на підставі комплексного показника, який включає кашель (за результатами оцінки за допомогою розробленої Європейською організацією з дослідження та лікування раку анкети для оцінки якості життя,специфічної для раку легенів, що складається з 13 пунктів [EORTC QLQ-LC13], запитання 1), біль у грудях (за результатами оцінки за допомогою анкети EORTC QLQ-LC13], запитання 10) та задишку (за результатами оцінки за допомогою анкети EORTC QLQ-LC13], запитання 8), у пацієнтів, які отримували пембролізумаб плюс іпілімумаб, та у пацієнтів, які отримували пембролізумаб плюс плацебо. Оцінити профіль безпеки та переносимості пембролізумабу плюс іпілімумаб у пацієнтів, які отримували пембролізумаб плюс іпілімумаб.
Основні критерії включення
Пацієнту дозволяється брати участь у дослідженні, якщо він відповідає будь-якому наступному критерію: Бажання та здатність пацієнта надати письмову інформовану згоду на участь у цьому дослідженні.Пацієнт може також надати згоду / дозвіл на участь у майбутньому біомедичному науковому дослідженні, проте пацієнт може брати участь в основному дослідженні і без участі в майбутньому біомедичному дослідженні. Вік принаймні 18 років на день підписання форми інформованої згоди. Наявність гістологічно або цитологічно підтвердженого діагнозу метастатичного недрібноклітинного раку легенів IV стадії (за класифікацією AJCC, версія 8). Наявність у пацієнта вимірної пухлини за критеріями RECIST 1.1 на підставі результатів оцінки дослідником у центрі проведення дослідження / в радіологічній лабораторії. Уражені ділянки, розташовані в зоні, яка була раніше опромінена, вважаються вимірними, якщо в таких уражених ділянках було продемонстровано прогресування. Очікувана тривалість життя принаймні 3 місяці. Наявність у пацієнта статусу активності 0 або 1 бал за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG). Наявність у пацієнта адекватної функції органів, про що свідчать величини лабораторних показників, наведені в таблиці 3. Таблиця 3. Лабораторні показники адекватної функції органів Система Величина лабораторного показника а Гематологічна система Абсолютна кількість нейтрофілів ≥1500/мкл Кількість тромбоцитів ≥100000/мкл Гемоглобін ≥9 г/дл або ≥ 5,6 ммоль/л b Система нирок Концентрація креатиніну у сироватці крові АБО розрахована величина кліренсу креатиніну с (pамість концентрації креатиніну або кліренсу креатиніну можна також використовувати швидкість клубочкової фільтрації) В ≤ 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин АБО ≥30 мл/хв. для пацієнтів з концентрацією креатиніну, яка більше ніж в 1,5 рази перевищує верхню границю лабораторного діапазону нормальних величин Система печінки Загальний білірубін В ≤ 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин АБО у пацієнтів, у яких концентрація загального білірубіну більше ніж в 1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин, концентрація прямого білірубіну не повинна перевищувати верхню границю діапазону норми. Аспартатамінотрансфераза (сироваткова глутамат-оксалоацетатна трансаміназа) і аланінамінотрансфераза (сироваткова глутамат-піруватна трансаміназа) В ≤ 2,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин Коагуляція Міжнародне нормалізоване співвідношення або протромбіновий час Активований частковий тромбопластиновий час В ≤1,5 рази перевищує верхню границю діапазону нормальних величин, якщо тільки пацієнту не проводять лікування антикоагулянтом до тих пір, поки протромбіновий час або частковий тромбопластиновий час не буде знаходитись у межах терапевтичного діапазону передбачуваного застосування антикоагулянтів a Результати всіх відбіркових лабораторних аналізів (у місцевій лабораторії) повинні бути переглянуті дослідником або кваліфікованим фахівцем та отримані до рандомізації. b Відповідність критеріям повинна досягатися без еритропоетинової залежності та без переливання еритроцитарної маси протягом останніх 2 тижнів. с Кліренс креатиніну потрібно розраховувати згідно зі стандартом лабораторії. Якщо місцеві рекомендації відсутні, то кліренс креатиніну слід розраховувати за допомогою методу Кокрофта-Голта: Кліренс креатиніну = [(140 - вік) * вага (кг) * (0,85 тільки для жінок)] / (72 * креатинін сироватки) Примітка. у цій таблиці наводяться вимоги до лікування на підставі величин лабораторних параметрів, що визначають придатність до участі у дослідженні; ці вимоги до величин лабораторних параметрів потрібно адаптувати відповідно до місцевих положень та керівних принципів для застосування конкретних хіміотерапевтичних засобів. Надання зразка пухлинної тканини, що знаходиться на зберіганні, або нового зразка пухлинної тканини, отриманого за допомогою товстоголкової або ексцизійної біопсії з ураженої пухлиною ділянки, яка раніше не була опромінена. Для аналізу краще використовувати фіксовані формаліном блоки тканини, залиті парафіном, а не готові мікроскопічні препарати. Для аналізу краще використовувати новий отриманий біопсійний матеріал, а не зразок тканини, що знаходиться на зберіганні. Примітка: якщо надаються незабарвлені зрізи тканин, то в лабораторію для перевірки потрібно надавати нещодавно зроблені зрізи тканин – у межах 14 днів з дати виготовлення зрізів (детальна інформація, яка стосується надання пухлинної тканини, наводиться в посібнику для виконання процедур). За результатами імуногістохімічного аналізу в центральній лабораторії у пухлині повинна відмічатися експресія PD-L1 мінімум в 50% пухлинних клітин (TPS ≥ 50%). Жінки, здатні мати дітей, для яких був отриманий позитивний результат тесту на вагітність за допомогою аналізу сечі протягом 72 годин до введення першої дози досліджуваного препарату. Якщо результат тесту за допомогою аналізу сечі виявиться позитивним або якщо результат неможливо буде підтвердити як негативний, то потрібно провести тест на вагітність за допомогою аналізу сироватки крові. Жінки, здатні мати дітей, повинні погодитися використовувати адекватний метод контрацепції, як зазначено у розділі 5.7.2 «Контрацепція» протоколу дослідження, протягом усього періоду дослідження до 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату. Примітка: утримання від статевих стосунків вважається прийнятним, якщо воно є звичайним способом життя для пацієнтки та вважається пацієнткою бажаним методом контрацепції. Пацієнти чоловічої статі, здатні мати дітей, повинні погодитися використовувати адекватний метод контрацепції, як зазначено у розділі 5.7.2 «Контрацепція» протоколу дослідження, у період від введення першої дози досліджуваного препарату до 120 днів після введення останньої дози досліджуваного препарату. Примітка: утримання від статевих стосунків вважається прийнятним, якщо воно є звичайним способом життя для пацієнта та вважається пацієнтом бажаним методом контрацепції.
Основні критерії невключення
Пацієнту не дозволяється брати участь у дослідженні, якщо він відповідає будь-якому наступному критерію: Пацієнту раніше проводили системну хіміотерапію / іншу таргетну або біологічну антинеопластичну терапію з приводу метастатичного недрібноклітинного раку легенів IV стадії. Примітка : у дослідження дозволяється включати пацієнтів, яким раніше проводили хіміотерапією та/або променеву терапію в рамках неоад'ювантної / ад'ювантної терапії за умови, що таке лікування було завершено принаймні за 6 місяців до діагностики метастатичного захворювання. Виявлення у пухлині сенсибілізуючої (активізуючої) мутації гена EGFR або транслокації ALK. Примітка: сенсибілізуючі мутації гена EGFR – це такі мутації, які піддаються лікуванню інгібіторами тирозинкінази, включаючи ерлотиніб, гефітиніб або афатиніб. Для пацієнтів з пухлинами, що мають неплоскоклітинну гістологію, не буде проводитися рандомізація, поки у початковій документації в центрі проведення дослідження не буде результатів оцінки статусу мутації гена EGFR та/або статусу транслокації ALK. Для пацієнтів, для яких відомо, що пухлина у них має переважно плоскоклітинну гістологію, не потрібно проводити молекулярний аналіз для оцінки статусу мутації гена EGFR та транслокації гена ALK, оскільки це не є стандартом лікування і не вимагається на підставі сучасних рекомендацій з діагностики. Пацієнт у даний час бере участь в іншому дослідженні із застосуванням досліджуваного препарату або досліджуваного пристрою або пацієнт брав участь у такому іншому дослідженні у межах 4 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату в цьому дослідженні. Примітка . У дослідження можна включати пацієнтів, для яких розпочався період спостереження у попередньому дослідженні за умови, що минуло 4 тижні після введення останньої дози попереднього досліджуваного препарату. Пацієнту раніше вже проводили лікування будь-яким лікарським засобом проти PD-1, PD-L1 або PD-L2 або будь-яким лікарським засобом, дія якого спрямована на інший стимуляторний або коінгібіторний Т-клітинний рецептор (наприклад, CTLA-4, OX-40, CD137). Пацієнту проводили променеву терапію протягом 2 тижнів до введення першої дози досліджуваного препарату або пацієнту проводили торакальну променеву терапію у дозі > 30 Гр у межах 6 місяців до введення першої дози досліджуваного препарату. Всі пов'язані з радіотерапією ознаки токсичності у пацієнта повинні зникнути, він не повинен потребувати лікування кортикостероїдними засобами і у пацієнта не повинен був виникати радіаційний пневмоніт. Для паліативної променевої терапії з приводу захворювання, що не розповсюджується на ЦНС, допускається 1-тижневий період відновлення (≤2 тижнів після променевої терапії). Пацієнту з недрібноклітинним раком легенів можна провести лікування з метою виліковування за допомогою хірургічної резекції, локальної променевої терапії або хеморадіаційної терапії. Примітка . якщо пацієнту провели серйозну операцію, то до початку лікування у цьому дослідженні у нього повинні зникнути ефекти токсичності та/або ускладнення внаслідок такого втручання. Зразок пухлинної тканини є непридатним для оцінки експресії PD-L1. Пацієнту проводили системну терапію стероїдними засобами протягом не більше ніж 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату або пацієнт отримує будь-який інший імунодепресивний препарат. а. Допускається застосування кортикостероїдів під час дослідження після 1-го циклу для усунення побічних явищ, серйозних побічних явищ і клінічно значущих явищ, для премедикації з метою попередження алергії / реакцій на внутрішньовенне введення контрастної речовини або якщо це вважається необхідним для гарного самопочуття пацієнта. b. Виняток з цього правила є пацієнти, які отримують щоденну замісну терапію стероїдним засобом. Прикладом замісної терапії є щоденне застосування преднізону в дозах від 5 до 7,5 мг (або гідрокортизон в еквівалентній дозі). с. Виняток з цього правила є пацієнти, які використовують інгаляційні стероїдні засоби для контролювання астми. Наявність у пацієнта відомого додаткового злоякісного захворювання, яке прогресує або вимагало активного лікування протягом останніх 3 років. Примітка . У дослідження можна включати пацієнтів з базальноклітинною карциномою шкіри, плоскоклітинної карциноми шкіри або карциноми in situ (наприклад, рак молочної залози, рак шийки матки in situ ), з приводу якого провели лікування з метою потенційного виліковування. Наявність у пацієнта метастазів у центральній нервовій системі в активній формі та/або карциноматозного менінгіту, з приводу яких не проводили лікування. У дослідженні можуть брати участь пацієнти, яким раніше проводили лікування з приводу метастазів у головний мозок, за умови наявності рентгенологічно стабільного стану (без ознак прогресування на знімках, отриманих протягом мінімум 4 тижнів за допомогою повторного рентгенологічного дослідження [слід зазначити, що під час відбору необхідно провести повторне рентгенологічне дослідження], клінічно стабільного стану, а також за умови відсутності потреби у лікуванні стероїдними засобами протягом принаймні 14 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. Наявність у пацієнта аутоімунного захворювання в активній формі, яке вимагало системного лікування протягом останніх 2 років (тобто при використанні засобів, що модифікують перебіг хвороби, кортикостероїдних засобів або імунодепресантів). Замісна терапія (наприклад, тироксин, інсулін або замісна терапія кортикостероїдами у фізіологічній дозі з приводу надниркової або гіпофізарної недостатності) не вважається формою системного лікування. Наявність у пацієнта діагностованого імунодефіциту або проведення пацієнту тривалої системної терапії стероїдними засобами (у дозах, що перевищують 10 мг на добу в еквіваленті преднізолону) або будь-якої іншої імуносупресивної терапії у межах 7 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. Наявність в анамнезі пацієнта пневмоніту (неінфекційного), який вимагав системного лікування стероїдними засобами, або наявність у пацієнта пневмоніту Є інтерстеційного захворювання легенів у теперішній час. Проведення пацієнту алогенної трансплантації тканини / солідного органу. Введення пацієнту живої вакцини протягом 30 днів до введення першої дози досліджуваного препарату. Прикладами живих вакцин є, крім іншого, вакцини проти кору, паротиту, краснухи, вітряної віспи / герпесу зостер (вітрянки), жовтої лихоманки, сказу, бацили Кальметта-Герена (БЦЖ) і проти черевного тифу. У дослідженні дозволяється застосовувати вакцини проти сезонного грипу, в яких зазвичай не містяться живі віруси, проте не дозволяється застосовувати інтраназальні вакцини проти грипу (наприклад, ФлюМіст®), які є живими атенуйованими вакцинами. Наявність у пацієнта інфекції в активній формі, яка вимагає системної терапії. Наявність в анамнезі пацієнта вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ). Проводити тест на ВІЛ не потрібно, якщо це не вимагається місцевим органом охорони здоров'я. Наявність у пацієнта в анамнезі гепатиту В (визначається як наявність реактивного поверхневого антигену вірусу гепатиту В) або наявність у пацієнта гепатиту С в активній формі (визначається як наявність РНК [якісний тест] вірусу гепатиту С). Примітка : тест на наявність гепатиту В і гепатиту С проводити не потрібно, якщо це не вимагається місцевим органом охорони здоров'я. Наявність у пацієнта в анамнезі туберкульозу легенів в активній формі (викликаного Bacillus Tuberculosis ). Наявність у пацієнта в минулому або в теперішній час ознак будь-якого захворювання, факту проходження терапії або порушень лабораторних параметрів, які можуть вплинути на результати цього дослідження, заважати участі пацієнта у дослідженні протягом усього періоду дослідження або через які, на думку лікуючого дослідника, участь пацієнта у дослідженні не буде в його інтересах. Наявність у пацієнта психіатричного порушення або наркотичної чи алкогольної залежності, що може перешкоджати виконанню вимог у дослідженні. На момент підписання форми інформованої згоди пацієнт регулярно використовує наркотичні засоби (включаючи застосування «для розваги») або пацієнт недавно (протягом останнього року) зловживав наркотичними речовинами (включаючи алкоголь). Пацієнтка є вагітною або годує дитину груддю, пацієнтка планує вагітність або пацієнт планує зачаття дитини протягом запланованого періоду дослідження, починаючи з відбіркового візиту (візит 1) до 120 днів після введення останньої дози пембролізумабу або до 90 днів після введення останньої дози іпілімумабу. Наявність у пацієнта сильної гіперчутливості (≥ 3-го ступеня) до пембролізумабу та/або будь-яких допоміжних речовин у складі цього препарату.
Запланована тривалість КВ в Україні
5 років
Запланована тривалість КВ в світі
5 років
Дата початку КВ в Україні
06.04.2018
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Криворізький онкологічний диспансер" Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г. А. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради (Лікарський заклад), м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О.
4. Київський міський клінічний онкологічний центр, м. Київ. Відповідальний дослідник - Войтко Н.Л. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Колеснік О.О. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
6. Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр", м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
7. Комунальна установа "Чернівецький обласний клінічний онкологічний диспансер", м. Чернівці. Відповідальний дослідник - Семеган Ю.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
8. Комунальна установа "Одеський обласний онкологічний диспансер", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Трухін Д.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
9. Приватне підприємство приватної виробничої фірми "Ацинус", м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
10. Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
11. Комунальне некомерційне підприємство "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради, обласний центр клінічної онкології, м. Черкаси. Відповідальний дослідник - Парамонов В.В.
Кількість досліджуваних в Україні
07.11.2017 Запланована - 160; 21.11.2018 Запланована - 280
Кількість досліджуваних в світі
07.11.2017 Запланована - 548
Засідання
НЕР - 22.02.2018
Супутні матеріали
- лабораторні набори. Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ «Агенція «С.М.О.-Україна»
Номер та дата наказу МОЗ
№ 466 від 13.03.2018