Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Міжнародне, рандомізоване, відкрите дослідження фази 3 для оцінки препарату REGN2810 (антитіла до PD-1) порівняно з хіміотерапією на основі препаратів платини як терапії першої лінії в пацієнтів із розповсюдженим або метастатичним PD-L1-позитивним недрібноклітинним раком легень
Код КВ
R2810-ONC-1624
Представник
 
Заявник
ТОВ "Клінічні дослідження Айкон", Україна
Спонсор
Regeneron Pharmaceuticals, Inc., USA/ Редженерон Фармасьютікалс, Інк., США
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
REGN2810, Препарат, що досліджується; Карбоплатин (Carboplatin), Препарат порівняння; Цисплатин (Cisplatin), Препарат порівняння; Гемцитабін (Gemcitabine), Препарат порівняння; Паклітаксел (Paclitaxel), Препарат порівняння; Армісарте (Armisarte), Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
розповсюджений або метастатичний PD-L1-позитивний недрібноклітинний рак легень
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: полягає в тому, щоб порівняти виживаність без прогресування (ВБП) для препарату REGN2810 порівняно зі стандартним лікуванням — хіміотерапією препаратами на основі платини — як терапії першої лінії в пацієнтів із розповсюдженим або метастатичним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ), в яких ≥ 50 % клітин пухлини експресують ліганд-1 запрограмованої смерті клітин (PD-L1). Вторинні цілі: полягають у порівнянні препарату REGN2810 з хіміотерапією препаратами на основі платини стосовно таких показників: загальна виживаність (ЗВ); частота об’єктивної відповіді (ЧОВ). Інші вторинні цілі дослідження: порівняти тривалість відповіді (ТВ) для препарату REGN2810 і хіміотерапії препаратами на основі платини; оцінити якість життя (ЯЖ) пацієнтів, які отримують лікування препаратом REGN2810, порівняно з ЯЖ пацієнтів, які отримують хіміотерапію препаратами на основі платини, за даними опитування з використанням запитальника з оцінки якості життя, що містить 30 запитань (EORTC QLQ-C30), і запитальника з оцінки якості життя в пацієнтів з раком легень, що містить 13 запитань, (EORTC QLQ-LC13) Європейської організації з дослідження та лікування злоякісних новоутворень (European Organization for Research and Treatment of Cancer, EORTC); порівняти безпечність і переносимість препарату REGN2810 і хіміотерапії препаратами на основі платини; визначити концентрації препарату REGN2810 у сироватці крові та охарактеризувати параметри фармакокінетики (ФК) препарату REGN2810 .
Основні критерії включення
Критерії включення: Чоловіки та жінки віком ≥ 18 років. Пацієнти з гістологічно або цитологічно задокументованим плоскоклітинним або неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легень (НДРЛ) стадії IIIB або IV, які раніше не отримували системного лікування з приводу рецидивного або метастатичного НДРЛ. Критеріям участі в дослідженні відповідають пацієнти, які отримували ад’ювантну або неоад’ювантну двокомпонентну хіміотерапію на основі препаратів платини (після хірургічного лікування та/або променевої терапії), та в яких розвинулося рецидивне або метастатичне захворювання більше ніж через 6 місяців після завершення терапії. Архівний або заново отриманий зразок пухлинної тканини, зафіксований у формаліні, з ділянки метастазу, яка раніше не підлягала опроміненню. Експресія PD-L1 у ≥ 50 % пухлинних клітин відповідно до результатів імуногістохімічного дослідження, виконаного центральною лабораторією. Принаймні 1 ураження, що піддається рентгенографічному вимірюванню, за результатами комп’ютерної томографії (КТ) або магнітно-резонансної терапії (МРТ) відповідно до критеріїв RECIST 1.1. Цільові ураження можуть знаходитися в ділянці, що раніше опромінювалася, за умови задокументованого (за допомогою рентгенографічного дослідження) прогресування захворювання в цій ділянці. Функціональний статус за класифікацією ECOG ≤ 1. Передбачувана тривалість життя не менше 3 місяців. Належне функціонування органів та кісткового мозку, що визначається такими показниками: рівень гемоглобіну ≥ 9,0 г/дл; абсолютна кількість нейтрофілів ≥ 1,5 × 10 9 /л; кількість тромбоцитів ≥ 100 000/мм 3 ; швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) > 30 мл/хв/1,73м 2 ; загальний білірубін ≤ 1,5 × вищої межі норми (ВМН) (у разі наявності метастазів у печінці ≤ 3 × ВМН), окрім пацієнтів з клінічно підтвердженим синдромом Жильбера; аспартатамінотрансфераза (АСТ) та аланінамінотрансфераза (АЛТ) ≤ 3 × ВМН або ≤ 5 × ВМН за наявності метастазів у печінці; лужна фосфатаза ≤ 2,5 × ВМН (або ≤ 5,0 × ВМН за наявності метастазів у печінці або в кістках); пацієнт не відповідає критеріям закону Хая (АЛТ > 3 × ВМН та білірубін > 2 × ВМН); • Пацієнт бажає та здатний виконувати візити до медичного закладу та процедури, передбачені дослідженням. Пацієнт повинен надати підписану інформовану згоду. 11. Пацієнт здатний розуміти та заповнювати всі опитувальники, передбачені дослідженням.
Основні критерії невключення
Критерії невключення: Пацієнти, які ніколи не палили (визначаються як такі, що випалили ≤ 100 цигарок протягом життя). Активні або неліковані метастази в головному мозку або здавлювання спинного мозку. Пацієнти відповідають критеріям участі в дослідженні, якщо метастази в центральній нервовій системі (ЦНС) були належним чином проліковані, і неврологічний статус пацієнта повернувся до вихідного рівня (за винятком залишкових ознак або симптомів, пов’язаних із лікуванням ЦНС) щонайменше за 2 тижні до включення в дослідження. Пацієнти не повинні отримувати кортикостероїдну терапію (імуносупресивні дози). Пацієнти з пухлинами, які мають мутації в гені EGFR, транслокації в гені ALK або злиття в гені ROS1. Енцефаліт, менінгіт або неконтрольовані судоми в межах року, що передував отриманню інформованої згоди. Наявність в анамнезі інтерстиційного захворювання легень (наприклад, ідіопатичного легеневого фіброзу, пневмосклерозу) або активного неінфекційного пневмоніту, які потребували застосування імуносупресивних доз глюкокортикоїдів для контролю захворювання. Допускається наявність в анамнезі радіаційного пневмоніту в опромінюваній ділянці. Пацієнти з активним, встановленим або підозрюваним автоімунним захворюванням, що вимагало системної терапії в межах останніх 2 років. Дозволяється включати в дослідження пацієнтів із вітиліго, цукровим діабетом типу 1 та гіпотиреозом (в тому числі гіпотиреозом, спричиненим автоімунним тиреоїдитом), яким потрібна лише гормонозамісна терапія. Пацієнти із захворюванням, що вимагає застосування кортикостероїдної терапії (> 10 мг преднізону/добу або іншого кортикостероїда в еквівалентній дозі) в межах 14 днів до рандомізації. Дозволяється застосування фізіологічних замісних доз, навіть якщо вони становлять > 10 мг преднізону/добу або іншого кортикостероїда в еквівалентній дозі, за умови, що вони не застосовуються з метою імуносупресії. Допускається застосування інгаляційних або топічних стероїдів за умови, що вони не застосовуються для лікування автоімунного захворювання. Інше злоякісне новоутворення, яке прогресує або вимагає лікування, за винятком немеланоматозного раку шкіри, для якого було проведено потенційно радикальне лікування, або карцинома шийки матки in situ чи будь-яка інша пухлина, з приводу якої було проведено лікування, і пацієнт, як вважаться, знаходиться в стадії повної ремісії не менше 2 років до включення в дослідження та не потребуватиме додаткової терапії протягом періоду дослідження. Встановлена активна інфекція вірусом гепатиту В (позитивний результат) або гепатиту С (встановлений позитивний результат) та встановлені кількісні результати аналізу РНК вірусу гепатиту С, що перевищують нижню межу виявлення). Наявність в анамнезі встановленої інфекції вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або встановленого синдрому набутого імунодефіциту, що вказує на неконтрольовану активну інфекцію. Дозволяється включати пацієнтів, які отримують високоактивну антиретровірусну терапію, з рівнями РНК, що не піддаються виявленню, та кількістю CD4 вище 350. Активна інфекція, що вимагає системної терапії в межах 14 днів до рандомізації. Попередня терапія препаратами антитіл до PD-1 або до PD-L1. Дозволяється попереднє застосування іншої імуномодулюючої або вакцинотерапії, наприклад, препаратів антитіл до антигена 4 цитотоксичних Т-лімфоцитів (CTLA-4), але за умови, що остання доза такого препарату застосовувалася щонайменше за 3 місяці до введення першої дози досліджуваного препарату. Імуноопосередковані ПЯ, спричинені застосуванням імуномодулюючих препаратів (зокрема препаратів моноклональних антитіл до PD1/PD-L1, моноклональних антитіл до CTLA4 та інгібіторів PI3K-δ), які не вирішилися до рівня вихідного стану, принаймні за 3 місяці до початку лікування досліджуваним препаратом. З лікування препаратом REGN2810 виключаються пацієнти, в яких розвинулися імуноопосередковані ПЯ, спричинені попереднім лікуванням блокатором сигнального шляху PD-1/PD-L1, що мали ступінь тяжкості 3 або 4 та/або вимагали відміни препарату, незалежно від часу їх розвитку. Застосування експериментального препарату або медичного пристрою в межах 30 днів до скринінгу або 5 періодів напіввиведення експериментального препарату чи препарату, що вивчається в цьому дослідженні (залежно від того, що довше). Застосування живої вакцини в межах 30 днів до запланованого початку лікування досліджуваним препаратом. Радикальне хірургічне втручання або суттєва травма в межах 4 тижнів до введення першої дози. Задокументована алергічна або гостра реакція гіперчутливості на лікування антитілами. Встановлена алергія до доксицикліну або інших тетрациклінових антибіотиків. Встановлений психічний розлад або зловживання психоактивними речовинами, в тому числі поточне застосування будь-яких заборонених наркотичних речовин, які можуть вплинути на дотримання вимог дослідження. Вагітність або годування грудьми. Чоловіки* або жінки зі збереженим дітородним потенціалом**, що ведуть статеве життя та не бажають використовувати високоефективні засоби контрацепції до введення першої дози, протягом участі в дослідженні та протягом принаймні 6 місяців після введення останньої дози. Високоефективні засоби контрацепції включають регулярне застосування пероральних або інших гормональних контрацептивів (таких як внутрішньовагінальні, трансдермальні контрацептиви або контрацептиви на основі лише прогестагену), механізм дії яких пов’язаний із пригніченням овуляції, протягом 2 або більше менструальних циклів до скринінгу; внутрішньоматкові засоби; внутрішьноматкові гомрональні рилізинг-системи; двостороння перев’язка труб; вазектомія та утримання від статевих стосунків***. *Контрацепція не вимагається від чоловіків із задокументованою вазектомією. **Жінки, що знаходяться в періоді постменопаузи, можуть вважатися такими, що не мають дітородного потенціалу, якщо менструації були відсутні протягом принаймні 12 місяців. Тести на вагітність та застосування засобів контрацепції не вимагаються від жінок із задокументованою гістеректомією або перев’язкою труб. ***Справжнє утримання від статевих стосунків: якщо це відповідає звичайному способу життя пацієнта, якому він надає перевагу. (Періодичне утримання від статевих стосунків [наприклад, календарний, овуляційний, симптотермальний, постовуляційний методи], заява про утримання від статевих стосунків протягом періоду дослідження та переривання статевого акту вважаються неприйнятними методами контрацепції). 22. Пацієнти, ув’язнені відповідно до рішення суду або адміністративних органів влади, не будуть включатися в дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки 4 місяці
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки 4 місяці
Дата початку КВ в Україні
13.11.2017
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад " Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня № 4" Дніпропетровської обласної ради", м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
2. КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Трухін Д.В. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
3. Приватне підприємство приватної виробничої фірми "Ацинус", Лікувально-діагностичний центр, м. Кропивницький. Відповідальний дослідник - Урсол Г.М. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
4. Комунальний заклад Київської обласної ради „Київський обласний онкологічний диспансер”, м. Київ. Відповідальний дослідник - Головко Ю.С. Статус - Затверджено на НЕР/НТР
5. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології", м. Харків. Відповідальний дослідник - Шаповалов Д.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Подільский регіональний центр онкології, м. Вінниця. Відповідальний дослідник - Костюк О.Г.
7. Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр" , м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є.
8. Лікувально-діагностичний центр ТОВ "Спеціалізована клініка "Добрий прогноз", м. Київ. Відповідальний дослідник - Куляба Я.М.
9. Філія «Медичний центр «Кібер Клініка Спіженка» ТОВ «Компанія «Адоніс» , Київська область, Києво-Святошинський район, с. Капітанівка . Відповідальний дослідник - Лещенко Ю.М.
10. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Остапенко Ю.В.
11. Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Русин А.В.
12. Комунальний заклад Херсонської обласної ради "Херсонський обласний онкологічний диспансер", м. Херсон, смт. Антонівка. Відповідальний дослідник - Сокур І.В.
13. КУ "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер" Запорізької обласної ради , м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О. П.
Кількість досліджуваних в Україні
23.05.2017 Запланована - 20; 02.03.2018 Запланована - 150; 10.12.2018 Запланована - 500
Кількість досліджуваних в світі
23.05.2017 Запланована - 300
Засідання
НТР - 10.08.2017
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1050 від 04.09.2017