Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Багатоцентрове, рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження III фази атезолізумабу (анти-PD-L1 антитіло) в якості ад’ювантної терапії у пацієнтів з нирково-клітинною карциномою з високим ризиком розвитку метастазів після нефректомії
Код КВ
WO39210
Представник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рош Україна»
Заявник
Товариство з обмеженою відповідальністю «Рош Україна»
Спонсор
Ф.Хоффманн-Ля Рош Лтд, Швейцарія
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Атезолізумаб , Препарат, що досліджується; плацебо до Атезолізумабу, Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
нирково-клітинна карцинома з високим ризиком розвитку рецидиву після нефректомії
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Мета пов'язана з ефективністю: оцінити ефективність ад’ювантного лікування атезолізумабом згідно ВБП (виживаність без прогресування) за оцінкою дослідника, яка визначається як час від рандомізації до першої події ВБП, визначеної як будь-яка з наступного: локальний рецидив НКК (нирково-клітинна карцинома), нова первинна НКК, віддалені метастази НКК, смерть з будь-якої причини Мета пов'язана з безпекою: оцінити безпеку та переносимість атезолізумабу в ад’ювантному режимі згідно частоти, характеру і тяжкості небажаних явищ за ступенем тяжкості відповідно до NCI CTCAE версія 4.0, а також зміни в основних показниках життєдіяльності та результатах визначення клінічних лабораторних показників Фармакокінетичні цілі: охарактеризувати фармакокінетичний (ФK) профіль атезолізумабу згідно концентрації атезолізумабу в сироватці крові в певні часові точки Мета, пов'язана з імуногенністю: оцінити імунну відповідь на атезолізумаб згідно частоти появи антитіл до лікарського засобу ("антитерапевтичних" антитіл – АТА) до атезолізумабу дослідити потенційний взаємозв’язок з імуногенною відповіддю за взаємозв'язком між частотою визначених АТА і ФК кінцевими точками (наприклад мінімальна концентрація в сироватці крові), безпекою та ефективністю Пошукові цілі: оцінити передбачувані, прогностичні та фармакодинамічні пошукові біомаркери в архівних та/або свіжих зразках тканини і крові, а також їх зв'язок із рецидивом захворювання за пухлинними біомаркерами (включаючи, але не обмежуючись PD-L1, PD-1, соматичні мутації, характерні особливості функціональних T-клітинних імунних реакцій та інші), як встановлено імуногістохімічним дослідженням або qRT-PCR, NGS тa/або іншими методами, що будуть корелювати з показниками ефективності та базовані на експресії генів характерні особливості функціональних Т-клітинних реакцій (характерні особливості Т-ефекторів) в архівних пухлинних тканинах, що будуть корелювати з ефективністю; задокументувати перспективи пацієнтів стосовно переносимості лікування і якості життя, пов’язаної із здоров’ям згідно функціональної оцінки протипухлинної терапії Індекс симптомів з боку нирок 19 (FKSI-19); визначити стан здоров’я для економічного моделювання здоров'я згідно опитувальника EQ-5D-5L як метод вимірювання стану здоров’я за повідомленням пацієнта для встановлення корисності; оцінити хірургічні наслідки/результати, включаючи частоту ускладнень - частота хірургічних ускладнень буде корелювати з ефективністю та безпекою Вторинні цілі, пов'язані з ефективністю: оцінити ефективність ад’ювантного лікування атезолізумабом за загальною виживаністю, яка визначається як час від рандомізації до смерті з будь-якої причини, за виживаністю без прогресування у пацієнтів з IC1/2/3, згідно захворювання-специфічної виживаності, яка визначається як час від рандомізації до смерті від НКК, за виживаністю без віддалених метастазів, яка визначається як час від рандомізації до дати встановлення діагнозу віддаленого (наприклад, не місцево-регіонального) метастазу чи смерті з будь-якої причини та за частотою 3 річної ВБП, яка визначається як кількість живих пацієнтів і відсутність рецидиву через 3 роки після рандомізації.
Основні критерії включення
Для участі у цьому дослідженні пацієнти повинні відповідати наступним переліченим нижче критеріям: Підписана форма інформованої згоди Вік ≥ 18 років Загальний стан за визначенням Східної об'єднаної групи онкологів (ECOG) ≤1 Здатність дотримуватися протоколу дослідження, на думку дослідника НКК, підтверджена патогістологічно, з компонентом світло-клітинної гістології або саркоматоїдної гістології (саркоматоїдна диференціація незалежно від первинного епітеліального підтипу), раніше нелікована в ад’ювантному або неоад’ювантному режимі Для участі у дослідженні підходять пацієнти з локалізованим захворюванням з T2 стадією 4, T3a стадією 3-4, T3b/c будь-якою стадією, T4 будь-якою стадією і TxN+ будь-якою стадією. Для участі у дослідженні підходять пацієнти з метахронним рецидивом захворювання з боку легень (пролікованим шляхом субдолевої або долевої резекції), лімфатичних вузлів або м’яких тканин, який відбувся більше ніж через 12 місяців після нефректомії, яким виконана повна резекція (R0; резекція з мікроскопічно негативним краєм, при якій мікроскопічно не залишається залишкового захворювання), і не мають підтвердження захворювання після метастазектомії. Для участі у дослідженні не підходять пацієнти з резектованими метастазами в ЦНС і кістки. Для участі у дослідженні підходять пацієнти з синхронними метастазами, яким була виконана повна резекція остаточного захворювання, за наступних умов: ізольований одиночний метатаз у наднирники, пролікований методом адреналектомії і метастази у легені, проліковані методом субдолевої або долевої резекції під час нефректомії. Для участі у дослідженні не підходять пацієнти з резектованими метастазами в ЦНС, кістки та інші м’які тканини. Схвалення Meдичним Монітором необхідне для пацієнтів з резектованими метахронними і синхронними метастазами. TNM/класифікація високого ризику не потребується для пацієнтів з метахронним/синхронним рецидивом. Радикальна або часткова нефректомія з лімфаденектомією в окремих пацієнтів Хірургічні втручання можуть виконуватися відкритим, лапароскопічним або роботизованим методом. Нефректомія має включати дисекцію лімфатичних вузлів у пацієнтів з підозрою на метастази у лімфатичні вузли за даними доопераційного обстеження методами візуалізації (тобто, 2 см) надання пацієнту хірургічним шляхом NED (немає ніяких ознак захворювання). Пацієнтам з клінічним венозним ураженням або пухлини яких клінічно становлять > 10 cм, дисекція лімфатичних вузлів є рекомендованою, однак не вимагається. Ступінь дисекції лімфатичних вузлів буде залежати від рішення лікуючого хірурга. Пацієнтам без доопераційних підтверджень ураження абдомінальних лімфовузлів, і пацієнтам без підвищеного ризику метастазів у лімфовузли, дисекція лімфатичних вузлів не вимагається. Пацієнти повинні мати негативний хірургічний край. Позитивний хірургічний край визначається як пухлина, ідентифікована промаркованою межою перинефрального жиру, що оточує зразок нефректомії (R2), ознаки мікроскопічного захворювання на межі пухлини (R1), або ознаки пухлини, гістологічно проникаючої або спаяної зі стінкою ниркової вени по краю. Люмінальний тромб без інвазії у венозну стінку не вважається позитивною межою. Остаточний хірургічний край повинен бути вільним від хвороби. Якщо Вам потрібні роз’яснення, будь-ласка зверніться до Meдичного Moнітора. Для участі у дослідженні підходять пацієнти з поодинокими іпсилатеральними метастазами у наднирники, яким була проведена адреналектомія під час нефректомії. Пацієнтам з ознаками тромбу із ураженням нижньої порожнистої вени і/або правого передсердя (тобто ураження з’єднання нижньої порожнистої вени та правого передсердя) має бути виконана тромбектомія під час радикальної нефректомії. Репрезентативні резектовані зразки тканини, фіксовані формаліном та залиті парафіном (ФФЗП) у парафінових блоках (перевага віддається блокам) або не менш як 15 нефарбованих зрізів, з супутнім патогістологічним звітом, для центрального тестування, повинні бути проаналізовані на експресію PD-L1 до включення пацієнта у дослідження Пацієнти з менш ніж 15 нефарбованими зрізами (але не менше ніж 10) на вихідному рівні можуть підходити для участі у дослідженні після обговорення з Meдичним Moнітором. Тканина пухлини має бути достатньої якості (оцінюється за загальним вмістом та вмістом життєздатної пухлини). Зразки, отримані шляхом тонкоголкової аспіраційної біопсії, зішкрібання, клітинні конгломерати з плеврального випоту, метастази у кістки та зразки, отримані за допомогою промивання, прийнятними не вважаються. Для зразків, взятих методом пункційної біопсії, щонайменше три стовпчики повинні бути надані для оцінки. Архівний зразок повинен містити достатню кількість життєздатної пухлини для встановлення статусу експресії PD-L1. Пацієнтів, у яких є додаткові зразки тканин, отриманих під час процедур, виконаних у різний час (наприклад нефректомія і метастазектомія), під час перебігу нирково-клітинної карциноми попросять (але не будуть вимагати) також надати ці зразки для центрального тестування. У ситуаціях, коли були отримані багато зразків із різних ділянок або у різний час, найвищий бал буде використаний для визначення придатності участі у дослідженні. Відсутність остаточного захворювання і відсутність метастазів, як підтверджено негативними результатами початкової (на вихідному рівні) комп’ютерної томографії (КT) тазу, черевної порожнини і грудної клітки не раніше ніж за 4 тижні до рандомізації Невизначені легеневі вузли повинні бути оцінені відповідно до рекомендацій у Додатку 9. Пацієнти, які мають стабільні легеневі вузли, можуть підходити для включення у дослідження. Пацієнти з легеневими вузлами 6 мм або менше, які клінічно не сильно підозрюються як злоякісні, можуть підходити для включення у дослідження. Легеневі вузли більше ніж 6 мм потребують або доказів того, що пошкодження гістологічно доброякісні, або демонстрації рентгенографічної стабільності за результатами обстеження методом візуалізації, виконаних з інтервалом щонайменше 4 тижні. Інші обстеження мають проводитись згідно з клінічними показаннями. Відсутність метастазів у головний мозок, підтверджена негативними результатами КТ з контрастом або МРТ головного мозку, не більше ніж за 4 тижні до рандомізації Застосовно лише для пацієнтів, які підходять для участі у дослідженні на основі повністю резектованих метахронних або синхронних метастазів у легені, наднирники або м’які тканини Повне видужання після нефректомії або метастазектомії протягом 12 тижнів з дати рандомізації після операції Задовільна функція системи крові та органів-мішеней, що визначається за такими лабораторними показниками, отриманими протягом 28 днів до рандомізації: AЧН (абсолютне число нейтрофілів) ≥ 1500 клітин/мкл (без підтримки гранулоцитарним колонієстимулюючим фактором протягом 2 тижнів до Дня 1 Циклу 1) Кількість лейкоцитів >2500/мкл Кількість лімфоцитів ≥ 300/мкл Кількість тромбоцитів ≥ 100 000/мкл (без трансфузії протягом 2 тижнів до Дня 1 Циклу 1) Гемоглобін ≥ 9,0 г/дл Щоб задовольняти цьому критерію, пацієнти можуть отримати трансфузії або лікування еритропоетинами. АСТ, АЛТ та лужна фосфатаза ≤ 2,5 × верхньої межі норми (ВМН), окрім таких випадків: Білірубін сироватки ≤ 1,5 × ВМН Пацієнти з діагностованим синдромом Жильбера та рівнем білірубіну сироватки ≤ 3 × ВМН можуть брати участь у дослідженні. МНВ (міжнародне нормалізуюче відношення) та аЧТЧ (активований частковий тромбопластиновий час) ≤ 1,5 × ВМН Це стосується тільки пацієнтів, які не приймають антикоагулянти у терапевтичних дозах; пацієнти, які приймають антикоагулянти, повинні приймати їх у стабільній дозі. Розрахований кліренс креатиніну ≥ 20 мл/хв (формула Кокрофта-Голта) Для здатних народжувати жінок: згода утримуватися від гетеросексуальних статевих контактів або згода користуватися протизаплідними засобами, що забезпечують частоту неефективності Жінки вважаються такими, що можуть народжувати, якщо у них вже була перша менструація, вони не досягли постменопаузального стану (аменорея ≥ 12 місяців поспіль, якщо не виявлено іншої причини, окрім менопаузи) та не перенесли хірургічну стерилізацію (видалення яєчників та/або матки). Прикладами протизаплідних засобів з частотою неефективності Надійність статевого утримання слід оцінювати відносно тривалості клінічного дослідження та звичайного способу життя, якому пацієнт надає перевагу. Періодичне утримання від статевих контактів (так званий календарний метод, методи визначення часу овуляції, симптотемпературний метод, метод визначення постовуляційного періоду), а також переривання статевого акту не є прийнятними протизаплідними методами.
Основні критерії невключення
Пацієнти, які відповідають будь-якому з перелічених нижче критеріїв, не можуть брати участь у дослідженні: • Двосторонні синхронні пухлини з успадкованими формами НКК, включаючи фон Хиппель Ліндау • Будь-яка затверджена протипухлинна терапія, включаючи хіміотерапію або гормональну терапію, протягом 3 тижнів до початку досліджуваного лікування Дозволяєтся застосування гормональної замісної терапії або пероральних контрацептивів. • Лікування будь-яким іншим досліджуваним препаратом або участь в іншому клінічному дослідженні з терапевтичною метою протягом 28 днів або п’яти періодів напіввиведення досліджуваного препарату, залежно від того, що є довшим, до включення • Метастази в ЦНС або лептоменінгеальне захворювання • Інші злоякісні пухлини (окрім НКК) протягом 5 років до Дня 1 Циклу 1 Пацієнти з раком простати з низьким ризиком (визначеним як стадія cT1/T2a, індексом Гліона ≤ 6 і простат-специфічний антиген (PSA) ≤ 10 нг/мл), які раніше не отримували лікування або які отримували лікування виключно з хірургічним втручанням або променеву терапію і які на даний час знаходяться під спостереженням, підходять для участі у дослідженні. Пацієнти із злоякісними пухлинами та незначним ризиком метастазів або смерті (тобто ризик метастазів або смерті становить Злоякісна пухлина, пролікована з очікуваною лікувальною метою (наприклад, адекватно пролікована карцинома in situ шийки матки, базальний або плоскоклітинний рак шкіри, або дуктальний рак in situ, пролікований радикальним хірургічним) Немає ознак рецидиву або метастазів при обстеженні методами візуалізації під час спостереження і будь-яких захворювання-специфічних пухлинних маркерів • Очікувана тривалість життя • Вагітність або лактація, або плани завагітніти під час дослідження Жінки дітородного віку повинні мати негативні результати сироваткового тесту на вагітність протягом 14 днів до початку застосування досліджуваного препарату. • Рівень альбуміну в сироватці крові • Тяжкі алергічні, анафілактичні реакції або інші реакції гіперчутливості на химеричні або гуманізовані антитіла чи рекомбінантні білки в анамнезі • Наявність відомої гіперчутливості або алергії на біофармацевтичні лікарські засоби, вироблені у клітинах яєчників китайського хом'ячка, або будь-які компоненти препарату атезолізумабу Аутоімунні захворювання, включаючи, але не обмежуючись, міастенія гравіс, міозит, аутоімунний гепатит, системний червоний вівчак, ревматоїдний артрит, запальне захворювання кишечнику, судинні тромбози, асоційовані з антифосфоліпідним синдромом, грануломатоз Вегенера, синдром Шегрена, синдром Гійєна-Баре, розсіяний склероз, васкуліт або гломерулонефрит в анамнезі Пацієнти з аутоімунним гіпотиреозом в анамнезі, які приймають замісну терапію гормонами щитоподібної залози у стабільних дозах, можуть бути придатними для цього дослідження. Пацієнти з контрольованим цукровим діабетом 1 типу, що дотримуються стабільного режиму інсулінотерапії, можуть брати участь у цьому дослідженні. Пацієнти з екземою, псоріазом, хронічним простим лишаєм або вітиліго з виключно шкірними проявами (наприклад без псоріатичного артриту) можуть брати участь у дослідженні, за умови, що вони задовольняють зазначеним нижче критеріям: Висипання повинні вкривати менш як 10% площі поверхні тіла (ППТ) Захворювання є добре контрольованим на вихідному рівні і вимагає лікування тільки стероїдами місцевої дії з низьким вмістом діючої речовини Відсутність загострень основного захворювання протягом останніх 12 місяців (відсутня потреба у PUVA [псорален + опромінювання ультрафіолетовими променями типу А], метотрексаті, ретиноїдах, біологічних засобах, пероральних інгібіторах кальциневрину, стероїдах з високим вмістом діючої речовини або для перорального прийому) • Пацієнти з перенесеною трансплантацією стовбурових клітин або солідних органів Ідіопатичний легеневий фіброз (включаючи пневмоніт), медикаментозний пневмоніт, пневмонія, що організується (наприклад облітеруючий бронхіоліт, криптогенна пневмонія, що організується) в анамнезі або ознаки активного пневмоніту на відбірковій комп'ютерній томограмі грудної клітки Променевий пневмоніт у ділянці опромінювання (фіброз) в анамнезі допускається. • Значуще серцево-судинне захворювання, таке як захворювання серця класу ІІІ або вище за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця (NYHA), інфаркт міокарда протягом 3 місяців до рандомізації, нестабільні аритмії або нестабільна стенокардія • Пацієнти з відомою фракцією викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) Пацієнти з діагностованою ішемічною хворобою серця, застійною серцевою недостатністю, які не задовольняють зазначеним вище критеріям, або з ФВЛШ • Позитивний результат аналізу на ВІЛ (Вірус імунодефіциту людини) • Пацієнти з активним гепатитом В (що визначається за позитивним результатом аналізу на поверхневий антиген вірусу гепатиту В [HBsAg] під час відбору) або гепатитом С Пацієнти, які раніше були інфіковані вірусом гепатиту В (ВГВ) або одужали від ВГВ-інфекції (визначається як негативний результат аналізу на HBsAg та позитивний результат аналізу на антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту B [anti-HBc]), можуть брати участь у дослідженні. Негативні результати тесту на ДНК ВГВ повинні бути отримані у цих пацієнтів до Дня 1 Циклу 1 Пацієнти з позитивним результатом аналізу на антитіла до вірусу гепатиту С (ВГС) можуть брати участь у дослідженні тільки за умови, що результат полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) на РНК ВГС негативний. • Aктивний туберкульоз • Тяжкі інфекції протягом 4 тижнів до рандомізації, в тому числі госпіталізація з приводу ускладнень інфекції, бактеріемія або тяжкої пневмонії (перелік не вичерпний) • Пероральний або в/в прийом антибіотиків у терапевтичних дозах протягом 2 тижнів до рандомізації Пацієнти, які отримують антибіотикопрофілактику (наприклад, для попередження інфекції сечовивідних шляхів або хронічної обструктивної хвороби легень, або з приводу екстракції зубів), можуть брати участь у дослідженні. • Масивні хірургічні втручання протягом 4 тижнів до рандомізації або передбачувана необхідність у масивному хірургічному втручанні під час дослідження, окрім діагностичних процедур. • Введення живої атенуйованої вакцини протягом 4 тижнів до Дня 1 Циклу 1 Вакцинацію проти грипу слід проводити тільки під час сезону грипу (приблизно з жовтня по травень у північній півкулі та приблизно з квітня по вересень у південній півкулі) Пацієнти повинні погодитися не вакцинуватися живою атенуйованою протигрипозною вакциною протягом 28 днів до рандомізації, під час лікування або протягом 5 місяців з часу застосування останньої дози досліджуваного препарату. • Будь-які інші захворювання, метаболічні розлади, дані загального медичного огляду або лабораторних аналізів, що дають вагомі підстави підозрювати наявність захворювання або стану, який є протипоказанням для застосування досліджуваного препарату, можуть впливати на інтерпретацію результатів або зумовлюють високий ризик для пацієнта внаслідок ускладнень лікування • Раніше отримане лікування агоністами CD137, анти-CTLA-4, антитілами програмованої смерті-1 (PD-1) або анти-PD-L1 терапевтичними антитілами або засобами, мішенями яких є шлях передачі сигналу • Лікування імуностимуляторами системної дії (включаючи інтерферони або інтерлейкін-2, але не обмежуючись ними) протягом 6 тижнів або п'яти періодів напіввиведення препаратів, залежно від того, що є коротшим, до рандомізації • Лікування імуносупресивними засобами системної дії (включаючи кортикостероїди, циклофосфамід, азатіоприн, метотрексат, талідомід та засоби проти фактора некрозу пухлин [ФНП], але не обмежуючись ними) протягом 2 тижнів до рандомізації або передбачувана необхідність у застосуванні системних імуносупресивних лікарських засобів під час дослідження Пацієнти, які отримали низькі дози імуносупресивних лікарських засобів системної дії у складі короткочасного лікування (≤ 10 мг/день преднізону перорально або еквівалентного препарату), системного імуносупресивного препарату (наприклад, 48 годин кортикостероїдів у зв’язку з алергією на контрастний засіб) можуть брати участь у дослідженні Дозволяється застосування кортикостероїдів (≤10 мг преднізону перорально або еквівалентного препарату), фізіологічні замісні дози глюкокортикоїдів і мінералокортикоїдів (наприклад, флудрокортизон для неаутоімунної наднирникової недостатності).
Запланована тривалість КВ в Україні
7 років 4
Запланована тривалість КВ в світі
7 років 4
Дата початку КВ в Україні
31.05.2017
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
2. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради", , м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. Обласний комунальний заклад Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
4. Комунальна установа "Запорізька обласна клінічна лікарня"Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Люлько О.О. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради "Обласний медичний клінічний центр урології і нефрології ім. В.І. Шаповала", м. Харків. Відповідальний дослідник - Антонян І. М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Клініка Державної установи "Інститут урології Національної академії медичних наук України", м. Київ , . Відповідальний дослідник - Григоренко В.М.
7. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Стаховський Е.О.
Кількість досліджуваних в Україні
21.12.2016 Запланована - 38; 21.11.2018 Запланована - 76
Кількість досліджуваних в світі
21.12.2016 Запланована - 664
Засідання
НЕР - 23.02.2017
Супутні матеріали
Лабораторні довідники COVANCE Лабораторні форми запиту Лабораторні проформи інвойсів Набір Screening Biopsy Набір Cycle 1 Day 1 Набір Cycle 2 Day 1 Набір Cycle 3 or 4 or 8, Day 1 Набір Fresh Tissue Biopsy Набір Disease Recurrence Набір Treatment Discontinuation Набір 90 to 120 days after last dose Набір Whole Blood RBR Набір Immune-mediated toxicity Набір Retest Картонні коробки для не заморожених діагностичних зразків Порожні коробки для транспортування Довідники і робочі документи Ідентифікаційні картки пацієнта Опитувальники для самостійної оцінки EQ-5D-5L Опитувальники для оцінки за допомогою телефону EQ-5D-5L Опитувальники пацієнта FKSI-19 Протоколи дослідження Форми інформованих згод Додаткові матеріали: Пакет 6"x8", формалін-маркований Пакет для біопсії малий 1.2"x1.7" Предметне скло superfrost plus microscop Компанія, яка діє за довіреністю, яку надав спонсор чи заявник на ввезення досліджуваних лікарських засобів та супутніх матеріалів: ТОВ ”Фармасофт”
Номер та дата наказу МОЗ
№ 248 від 09.03.2017