Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
«ARIEL4 (оцінка рукапарібу в дослідженні раку яєчників): багатоцентрове рандомізоване дослідження фази 3 застосування рукапарібу порівняно з хіміотерапією для лікування пацієнток із рецидивуючим, що має мутацію гена BRCA, високого ступеню злоякісності епітеліальним раком яєчників, маткових труб або первинним раком очеревини»
Код КВ
CO-338-043
Представник
 
Заявник
ТОВ «ФРА Україна»
Спонсор
Clovis Oncology, Inc., США
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
Рукапаріб, Препарат, що досліджується; Рукапаріб, Препарат, що досліджується; Рукапаріб, Препарат, що досліджується; Карбоплатин, Препарат порівняння; Цисплатин, Препарат порівняння; Гемцитабін, Препарат порівняння; Паклітаксел, Препарат порівняння
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
Рецидивний епітеліальний рак яєчників низької диференціації, рак фалопієвих труб або первинний рак очеревини, що характеризується мутацією гена BRCA
Стать
жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: визначити оцінюване дослідником виживання без прогресування (ВБП(досл.)) за критеріями RECIST версії 1.1 під час лікування рукапарібом порівняно з хіміотерапією. Вторинні цілі: - порівняти ефективність рукапарібу та хіміотерапії за виміряним показником загальної виживаності (ЗВ); - порівняти ефективність рукапарібу та хіміотерапії за показником ЧОВ згідно з критеріями RECIST версії 1.1 на основі оцінки дослідника; - порівняти ефективність рукапарібу та хіміотерапії за показником ТВ на основі оцінки дослідника; - порівняти ефективність рукапарібу та хіміотерапії за показником ЧОВ, виміряним згідно з критеріями RECIST версії 1.1 на основі оцінки дослідника та критеріями оцінювання відповіді за рівнем антигена CA-125 Міжнародної групи з дослідження гінекологічних ракових захворювань (GCIG); - оцінити результати, повідомлені пацієнтами (РПП), щодо лікування рукапарібом порівняно з хіміотерапією на основі таких критеріїв: опитування для оцінювання якості життя Європейської організації з дослідження й лікування раку (EORTC QLQ)-C30; модуль EORTC для оцінювання раку яєчників QLQ-OV28; • оцінити безпечність і переносимість рукапарібу порівняно з хіміотерапією.
Основні критерії включення
Пацієнтка підписала форму інформованої згоди, затверджену Експертною радою закладу (ЕРЗ) / Незалежним комітетом із питань етики (НКЕ), для будь-яких оцінювань, пов’язаних із дослідженням. На час підписання форми інформованої згоди пацієнтці виповнилося 18 років. У пацієнтки підтверджено діагноз серозного високого ступеня злоякісності або ендометриоїдного 2-го або 3-го ступеня злоякісності епітеліального раку яєчників, фаллопієвих труб або первинного раку очеревини. У випадку змішаної гістології перевіркою в місцевій патологічній лабораторії має бути підтверджено, що більше 50 % первинної пухлини є серозним або ендометриоїдним раком високого ступеня злоякісності. Пацієнтки з відмінним від серозного та ендометриоїдного за даними гістології видом раку також можуть узяти участь у дослідженні, якщо в них підтвердженою шкідливу мутацію гена BRCA1/2 . • Пацієнтка раніше пройшла щонайменше два 2 курси хіміотерапії та має рецидивну або прогресуючу хворобу, що підтверджено радіологічним обстеженням. Документально підтверджено період без лікування тривалістю щонайменше 6 місяців після першого пройденого курсу хіміотерапії. Гормональні препарати (наприклад, тамоксифен, летрозол тощо), антиангіогенні препарати (наприклад, бевацизумаб, пазопаніб, цедираніб тощо) та інші засоби, які не відносяться до хіміотерапевтичних, не враховуватимуться як курс хіміотерапії з метою оцінювання відповідності пацієнток критеріям відбору. Препарати, які приймалися в умовах підтримувальної терапії, не враховуватимуться як окремий курс лікування. • У пацієнтки виявлена шкідлива мутація гена BRCA1/2 , що підтверджено центральною лабораторією. Примітка. Пацієнтки, у яких аналізом у місцевій лабораторії підтверджено шкідливу генеративну або соматичну мутацію BRCA1/2 , можуть бути включені в дослідження без аналізу тканини в центральній лабораторії за наявності підтвердження, що тканина пухлини може бути надана центральній лабораторії. Для запланованих аналізів має бути наявний у достатньому обсязі архівний зразок тканини пухлини, зафіксований формаліном і залитий парафіном. Використання центрифугованих блоків при асциті не допускається. Необхідно надіслати найсвіжіший отриманий зразок тканини пухлини належної якості (вміст пухлини не менше 20 % із вмістом ядерних клітин 80 %). Якщо архівного зразка тканини пухлини немає, під час скринінгу може бути взято зразок шляхом біопсії та надіслано до центральної лабораторії. • Хвороба має бути придатною для оцінювання, тобто в пацієнтки має бути принаймні 1 цільове або нецільове ураження, яке можна оцінити відповідно до критеріїв RECIST версії 1.1. У пацієнтки має бути належне функціонування органів, підтверджене зазначеними нижче показниками лабораторних досліджень, отриманими в межах 14 днів до рандомізації. Функція кісткового мозку Абсолютна кількість нейтрофілів (ANC) 2,0 × 10 9 /л. Тромбоцити > 100 × 10 9 /л. Гемоглобін > 10 г/дл. Функція печінки Рівні аспартатамінотрансферази (АСТ) і аланінамінотрансферази (АЛТ) у 3 рази перевищують верхню межу норми (ВМН); у разі наявності метастазів у печінці: 5 × ВМН. Білірубін 1,5 × ВМН; Сироватковий альбумін ≥ 30 г/л (3,0 г/дл). Функція нирок Сироватковий креатинін ≤ 1,5 x ВМН або швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) ≥ 45 мл/хв, розрахована за формулою Кокрофта – Голта. • У жінок, здатних до дітонародження, має бути негативний результат аналізу сироватки крові на вагітність, проведеного щонайбільше за 3 дні до прийому першої дози досліджуваного препарату. Стан пацієнтки за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG) має становити 0 або 1.
Основні критерії невключення
Друге активне злоякісне новоутворення, тобто підтверджена наявність потенційно смертельного раку, лікування якого пацієнтка, можливо (але необов’язково), наразі проходить. Пацієнткам зі злоякісним новоутворенням в анамнезі, яке було повністю вилікувано, за відсутності проявів цього раку в поточний момент дозволяється бути включеними у випробування за умови, що всю хіміотерапію було завершено більше ніж 6 місяців тому та/або трансплантацію кісткового мозку здійснено більше ніж за 2 роки до прийому першої дози досліджуваного препарату. • Пацієнтка раніше проходила лікування інгібітором PARP, включно з рукапарібом. Пацієнтка раніше проходила однокомпонентну терапію паклітакселом для лікування хвороби, резистентної до препаратів платини. У пацієнтки раніше спостерігалася гіперчутливість до паклітакселу (для пацієнток із періодом без прогресування менше 12 місяців після останнього курсу лікування препаратами на основі платини) або гіперчутливість до препаратів платини (для пацієнток із періодом без прогресування щонайменше 12 місяців після останнього курсу лікування препаратами на основі платини). Несприйнятлива до препаратів платини хвороба: хвороба, яка за результатами радіологічного обстеження прогресувала впродовж або в межах 4 тижнів після завершення найостаннішого курсу терапії на основі препаратів платини. Симптоматичні та/або неліковані метастази в центральній нервовій системі (ЦНС). Пацієнтки з безсимптомними метастазами в ЦНС, лікованими раніше, можуть бути включені в дослідження за умови, що їхній стан був клінічно стабільним протягом принаймні 4 тижнів після завершення терапії. Наявний дуоденальний стент та/або будь-який шлунково-кишковий розлад або патологія, що, на думку дослідника, може перешкоджати всмоктуванню рукапарібу. Підтверджений у пацієнтки вірус імунодефіциту людини (ВІЛ) або хвороба, пов’язана із синдромом набутого імунодефіциту (СНІД), або хронічний гепатит B чи C в анамнезі. Вагітні жінки та жінки, які годують груддю. Пацієнтки, які проходили хіміотерапію, променеву терапію, лікування антитілами або іншу імунотерапію, генну терапією, лікування вакцинами, інгібіторами ангіогенезу або експериментальними препаратами за 14 днів до прийому першої дози досліджуваного препарату. Триваюча токсичність 2-го ступеня або вище відповідно до загальних критеріїв термінології небажаних явищ Національного інституту раку (NCI CTCAE) (пацієнтки з триваючою негематологічною токсичністю ступеня 2, за винятком периферійної нейропатії, можуть бути включені після попереднього схвалення спонсора). Не пов’язане з дослідженням мале хірургічне втручання за 5 днів або обширне хірургічне втручання за 21 день до прийому першої дози досліджуваного препарату. У всіх випадках пацієнтка має достатньо одужати та бути в стабільному стані перед лікуванням. Пацієнтка потребує регулярних переливань крові, уведення факторів стимуляції росту колоній гранулоцитів або переливань тромбоцитарної маси. Дренування асцитичної рідини двічі або більше разів за 4 тижні до прийому першої дози досліджуваного препарату, неконтрольований плевральний випіт або встановлений постійний дренаж (наприклад, PleurX ® ) з приводу асциту або плеврального випоту. Госпіталізація через непрохідність кишечника в період 3 місяців до рандомізації. Наявність будь-якого іншого стану, який може збільшити ризик, пов’язаний з участю в дослідженні, або може завадити інтерпретації результатів дослідження та через який, на думку дослідника, пацієнтку не може бути включено в дослідження. Щоб мати можливість узяти участь у частині дослідження, яка передбачає зміну лікування, пацієнтки повинні відповідати зазначеним нижче критеріям і почати лікування рукапарібом через 8 тижнів або менше після прогресування хвороби, визначеного за радіологічним обстеженням. У пацієнтки задокументовано прогресування хвороби за даними радіологічного обстеження відповідно до критеріїв RECIST версії 1.1 під час або після завершення хіміотерапії в групі порівняння. Пацієнтка має отримати схвалення спонсора на перехід із хіміотерапії на лікування рукапарібом. Належна гематологічна та біологічна функція, підтверджена зазначеними нижче показниками аналізів місцевої лабораторії, отриманими щонайбільше за 14 днів до прийому першої дози рукапарібу. Функція кісткового мозку Абсолютна кількість нейтрофілів (ANC) 1,5 × 10 9 /л . Тромбоцити > 100 × 10 9 /л . Гемоглобін > 10 г/дл . Функція печінки АСТ та АЛТ 3 × ВМН; у разі наявності метастазів у печінці: 5 × ВМН . Білірубін 1,5 × ВМН; Сироватковий альбумін ≥ 30 г/л (3,0 г/дл). Функція нирок Сироватковий креатинін ≤ 1,5 x ВМН або ШКФ ≥ 45 мл/хв, розрахована за формулою Кокрофта – Голта. • Гематологічні та негематологічні прояви токсичності ступеня 3 та 4 (крім алопеції, нудоти, блювання або належним чином контрольованої діареї) послабилися до вихідного рівня або до ступеня 1 за критеріями CTCAE . У жінок, здатних до дітонародження, має бути негативний результат аналізу на вагітність щонайбільше за 3 дні до прийому першої дози на етапі зміни лікування. Загальний стан за шкалою ECOG становить 0 або 1. Пацієнтка надала письмову згоду у схваленій ЕРЗ/НКЕ формі інформованої згоди (ФІЗ). Крім цього, за будь-яких із зазначених нижче умов пацієнток буде виключено з частини дослідження, що передбачає перехід на лікування рукапарібом. Друге активне злоякісне новоутворення, тобто підтверджена наявність потенційно смертельного раку, лікування якого пацієнтка, можливо (але необов’язково), наразі проходить. Пацієнткам зі злоякісним новоутворенням в анамнезі, яке було повністю вилікувано, за відсутності проявів цього раку в поточний момент дозволяється бути включеними у випробування за умови, що всю хіміотерапію було завершено більше ніж за 6 місяців та/або трансплантацію кісткового мозку здійснено більше ніж за 2 роки до прийому першої дози досліджуваного препарату (за винятком немеланомного раку шкіри). • Пацієнтка проходила хіміотерапію, лікування антитілами або іншу імунотерапію, генну терапією, лікування вакцинами, інгібіторами ангіогенезу або експериментальними препаратами після припинення хіміотерапії, передбаченої дослідженням. Непов’язане з дослідженням мале хірургічне втручання за 5 днів або обширне хірургічне втручання за 21 день до прийому першої дози рукапарібу в частині дослідження після зміни лікування. У всіх випадках пацієнтка має достатньо одужати та бути в стабільному стані перед лікуванням. Вагітні жінки та жінки, які годують груддю. Відкликання згоди під час лікування хіміотерапією у групі порівняння. Наявність будь-якого іншого стану, який може збільшити ризик, пов’язаний з участю в дослідженні, та через який, на думку дослідника, пацієнтка може не відповідати умовам продовження участі в дослідженні з переходом на лікування рукапарібом (включно із загальним недотриманням, на розсуд дослідника, процедур дослідження під час проходження хіміотерапії в групі порівняння).
Запланована тривалість КВ в Україні
4 роки
Запланована тривалість КВ в світі
4 роки
Дата початку КВ в Україні
11.04.2017
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Обласний комунальний заклад «Сумський обласний клінічний онкологічний диспансер», м. Суми. Відповідальний дослідник - Сумцов Д.Г. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
2. Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр", м. Львів. Відповідальний дослідник - Шпарик Я.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. Лікувально-профілактичний заклад "Волинський обласний онкологічний диспансер", м. Луцьк. Відповідальний дослідник - Сінєльніков І.В. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
4. КУ "Одеський обласний онкологічний диспансер", м. Одеса. Відповідальний дослідник - Трухін Д.В. Статус - Ініційоване, але не набраний жоден пацієнт
5. Лікувально-діагностичний центр ТОВ «Медікс-рей Інтернешнл Груп» Лікарня ізраїльської онкології “LISOD”, Київська обл., Обухівський р-н, с. Плюти. Відповідальний дослідник - Вінницька А.Б. Статус - Вилучено/вибуло/закрите без ініціації
6. Закарпатський обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Жолудєва Л.О. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
7. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Свінціцький В.С. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
8. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
Кількість досліджуваних в Україні
17.11.2016 Запланована - 105
Кількість досліджуваних в світі
17.11.2016 Запланована - 345
Засідання
НТР - 02.03.2017
Супутні матеріали
1. Лабораторні набори 2. E-PRO devices (електронні прилади)
Номер та дата наказу МОЗ
№ 296 від 20.03.2017