Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Рандомізоване, подвійне сліпе, багатоцентрове, міжнародне дослідження з оцінки ефективності, безпечності та імуногенності препарату SAIT101 у порівнянні з ритуксимабом при застосуванні в якості імунотерапевтичного лікування першої лінії у пацієнтів із фолікулярною лімфомою з низьким пухлинним навантаженням
Код КВ
AGB 002
Представник
 
Заявник
Підприємство із 100% Іноземною Інвестицією «Квінтайлс Україна»
Спонсор
«Арчиджен Біотек Лімітед», Сполучене королівство (Archigen Biotech Limited, United Kingdom)
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
SAIT101, Препарат, що досліджується; Ритуксимаб (Мабтера), Препарат порівняння; натрію хлорид, Препарат, що досліджується
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
фолікулярна лімфома з низьким пухлинним навантаженням
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна мета: Порівняння ефективності препарату SAIT101 та ритуксимабу (Мабтера ® ) при застосуванні в якості імунотерапевтичного препарату першої лінії у пацієнтів із фолікулярною лімфомою з низьким пухлинним навантаженням (ФЛНПН). Вторинні цілі: Вивчення таких характеристик препарату SAIT101 порівняно до Мабтера®: Безпечність та переносимість; Імуногенність; Фармакокінетика (ФК) та фармакодинаміка (ФД) в субпопуляції пацієнтів.
Основні критерії включення
Пацієнти чоловічої або жіночої статі від 18 років. НХЛ із підтвердженням за допомогою методів гістологічного аналізу, без В-симптомів, стадії від II до IVA за класифікацією Енн Арбор (CD20+ ФЛ 1, 2 або 3a ступеня) (Додаток 5): Пацієнти можуть бути включені на підставі діагнозу фолікулярної лімфоми з фенотипом CD20+, підтвердженим у клінічній базі дослідження. Для підтвердження діагнозу необхідно надіслати архівні зразки тканини для централізованого гістопатологічного аналізу. Включення пацієнта можливе лише за наявності зразка тканини для централізованого гістопатологічного аналізу. Пацієнти з дифузними та фолікулярними морфологічними елементами отримають допуск до участі, якщо домінуючим гістологічним типом буде фолікулярний (тобто, ≥ 50% площі поперечного перерізу), за відсутності ознак трансформації у крупноклітинний гістологічний тип. Якщо з моменту постановки діагнозу злоякісної лімфоми низького ступеня за результатами аналізу тканини пройшло > 12 місяців, то для підтвердження того, що гістологічний тип залишається в числі припустимих для включення у дослідження, необхідно буде провести гістологічний контроль за допомогою товстоголкової біопсії або ексцизійної біопсії лімфатичного вузла (останній метод має перевагу). Сама біопсія кісткового мозку недостатня. Результати діагностичної біопсії будуть розглянуті на місцях експертами-патологоанатомами для підтвердження відповідності гістологічного типу згідно з настановами ВООЗ та централізовано підтверджені (це дозволяється проводити після рандомізації). Якщо біопсію за попередні 12 місяців не проводили, для підтвердження того, що гістологічний тип не змінився, необхідна повторна біопсія. Низьке пухлинне навантаження згідно з критеріями GELF визначається таким чином: а) Рівні сироваткової лактатдегідрогенази (ЛДГ) або β2-мікроглобуліну в межах норми. б) Відсутність утворень розміром ≥ 7 см. в) Менше 3 утворень розміром > 3 см. г) Відсутність системних симптомів або В-симптомів (гарячка > 38°C протягом 3 послідовних днів; рецидивуюча профузна нічна пітливість; ненавмисне зниження маси тіла, що перевищує 10% від маси тіла за останні 6 місяців. ґ) Відсутність спленомегалії ≥ 16 см за результатами КТ. д) Відсутність ризику компресії життєво важливих органів. е) Відсутність серозного випоту до плевральної або перитонеальної порожнини. є) Відсутність > 5000/мкл циркулюючих пухлинних клітин під час лейкемічної фази. ж) Відсутність цитопенії (визначається як число тромбоцитів 3 , рівень гемоглобіну 3 ). Пацієнти до цього не проходили лікування з приводу ФЛ, у тому числі попереднє лікування ФЛ у клінічних дослідженнях, за винятком локалізованої променевої терапії попереднього захворювання локалізованої стадії. Функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (ECOG) від 0 до 1 (Додаток 6). Наявність щонайменше одного вимірюваного осередку ураження за критеріями IWG від 2007 року (Додаток 4) на момент скринінгу (осередок дозволяє чітко проводити вимір у щонайменше 2 перпендикулярних вимірах). Відсутність порушення функцій нирок: креатинін сироватки 50 мл/хв/1,73 м 2 . Відсутність порушення функцій печінки: загальний білірубін Якщо загальний білірубін у пацієнта ≥ 2,0 мг/дл, що вірогідно пов’язане з перебігом синдрому Жильбера, необхідно провести аналіз на прямий білірубін. Якщо прямий білірубін у нормі, а дані медичного анамнезу свідчать про можливу/підтверджену наявність синдрому Жильбера, пацієнт задовольняє критеріям щодо участі. Чоловіки та жінки з непорушеною репродуктивною функцією повинні використовувати 2 типи прийнятних та ефективних методів контрацепції протягом періоду лікування та щонайменше 12 місяців після останнього введення досліджуваного препарату. Репродуктивна функція у чоловіків та жінок вважається непорушеною, якщо, на думку дослідника, вони здатні зачати дитину та ведуть активне статеве життя. Приклади ефективних методів контрацепції: комбіновані (містять естрогени та прогестерон) гормональні контрацептивні засоби, дія котрих пов’язана з інгібуванням овуляції 1 : пероральні; інтравагінальні; трансдермальні; гормональні контрацептивні засоби, що містять тільки прогестерон, дія котрих пов’язана з інгібуванням овуляції 1 : пероральні; ін’єкційні; імплантовані 2 ; внутрішньоматкові засоби (ВМЗ) 2 ; внутрішньоматкові гормон-вивільняючі системи (ВМС) 2 ; двобічна оклюзія маткових труб 2 ; вазектомія партнера 2,3 ; статеве утримання 4 . 1 Гормональні контрацептивні засоби можуть бути чутливими до дії досліджуваного препарату, котрий може знижувати ефективність методу контрацепції. 2 Методи контрацепції, котрі в контексті цього документу вважаються такими, для яких характерна низька залежність від користувача. 3 Вазектомія партнера — надзвичайно ефективний метод попередження вагітності за тієї умови, що цей партнер є єдиним статевим партнером учасниці дослідження, і вазектомований партнер пройшов медичне обстеження для підтвердження успішного результату операції. 4 В контексті цього документу статеве утримання вважається надзвичайно ефективним методом лише за тієї умови, що учасник утримується від гетеросексуальних стосунків протягом усього періоду підвищеного ризику, пов’язаного з досліджуваним препаратом. Надійність утримання від статевих відносин повинна оцінюватись у зв’язку із тривалістю клінічного дослідження та переважним і звичним способом життя пацієнта. Пацієнтки зі збереженою репродуктивною функцією повинні мати негативний результат аналізу на вагітність під час скринінгу (1 візит) та негативний результат аналізу сечі на вагітність при кожному наступному візиті. Репродуктивна функція жінки не вважається збереженою, якщо вона на момент скринінгу задовольняє таким критеріям: Постменопауза, котра встановлюється на підставі відсутності менструацій протягом щонайменше 12 місяців після припинення усіх екзогенних методів лікування. Документований факт незворотної оперативної стерилізації шляхом гістеректомії, двобічної оофоректомії або двобічної сальпінгектомії, але не перев’язки маткових труб. Пацієнтка повинна бути в змозі надати інформовану згоду, яка повинна отримуватись до проведення будь-яких пов’язаних з дослідженням процедур.
Основні критерії невключення
Попередній курс лікування будь-яким препаратом хіміотерапії та/або ритуксимабом, або іншими моноклональними антитілами. Попередній курс променевої терапії, проведений Ймовірність того, що постане необхідність у супутньому застосуванні будь-якого іншого досліджуваного препарату, або супутньої хіміотерапії, протипухлинної гормональної терапії, променевої терапії, або імунотерапії протягом участі у дослідженні. Наявність супутнього захворювання, що передбачає тривале лікування кортикостероїдами у дозах, еквівалентних дозі преднізолону > 20 мг/добу. Трансформація у високозлоякісну лімфому, вторинну щодо низькозлоякісної лімфоми, яку раніше не лікували. Попередні чи супутні злоякісні утворення в межах 5 років перед скринінгом, за винятком немеланомного раку шкіри, карциноми шийки матки in situ з достатнім проведеним лікуванням, раку молочної залози in situ з достатнім проведеним лікуванням та локалізованого раку передміхурової залози стадії Т1с, за умови, що пацієнт пройшов лікування і не має рецидивів. Пацієнти з площею поверхні тіла > 3,0 м 2 . Оперативні втручання (за винятком біопсії лімфатичного вузла) протягом 28 днів до рандомізації. Первинний або вторинний імунодефіцит (в анамнезі або наявний), в тому числі відомий факт попереднього інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) або позитивний результат аналізу під час скринінгу. Гострі важкі інфекції (напр., сепсис або опортуністичні інфекції) або активні, хронічні чи персистуючі інфекції, перебіг котрих може погіршитися під час прийому імуносупресантів (напр., оперізуючий герпес). Позитивний результат серологічного аналізу на поверхневий антиген гепатиту В (HBsAg), антитіла до ядерного антигену вірусу гепатиту В (HBcAb) або серологічного аналізу на гепатит С. Якщо результат аналізу на HBsAg негативний, а на HBcAb позитивний, рівень дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК) вірусу гепатиту В (ВГВ) за результатами полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) повинен складати Пацієнти з позитивним результатом через застосування вакцини проти ВГВ допускаються до участі (тобто, anti-HBs+, anti-HBc–). Пацієнти з позитивним результатом аналізу на антитіла до вірусу гепатиту С (ВГС) допускаються до участі за умови, що результат ПЛР на рибонуклеїнову кислоту (РНК) ВГС буде негативний. Підтверджений наявний активний туберкульоз (ТБ). Пацієнти з латентним ТБ, встановленим на підставі аналізу QuantiFERON-TB, допускаються до участі, якщо такі пацієнти мають письмове підтвердження від свого лікаря (напр., пульмонолога або інфекціоніста) про належне проведення профілактики до скринінгового періоду або під час нього, а також за відсутності ознак туберкульозу на рентгенограмі грудної клітки, отриманої не пізніше ніж за 3 місяці до дня 1. Порушення з боку центральної нервової системи (ЦНС) або мозкових оболонок, або компресія спинного мозку тканиною лімфоми; лімфома ЦНС у анамнезі. Сканування головного мозку під час скринінгу слід проводити ВИКЛЮЧНО при підозрі на наявність осередку ураження в головному мозку, щоб виключити пацієнтів із мозковою локалізацією ФЛ. Наявність в анамнезі тяжкої алергічної реакції або анафілактичної реакції на біологічний агент або гіперчутливість до будь-якого компоненту досліджуваного препарату (напр., гіперчутливість або алергія на продукти мишачого походження). Пацієнти з тяжкими захворюваннями серця, у тому числі, зокрема, застійною серцевою недостатністю у анамнезі (клас III/IV за класифікацією Нью-Йоркської асоціації кардіологів [New York Heart Association]; див. Додаток 7), нестабільною стенокардією або неконтрольованою серцевою аритмією. Неконтрольована або важка гіпертензія або порушення мозкового кровообігу. Серйозні основні захворювання, які, на думку дослідника, здатні обмежити можливість пацієнта брати участь у дослідженні (що включає, зокрема, поточну важку інфекцію, важку імуносупресію, неконтрольований цукровий діабет, виразки шлунку або активні автоімунні захворювання). Будь-які супутні медичні або психологічні захворювання, котрі перешкоджають участі у дослідженні або порушують здатність пацієнта надати інформовану згоду та/або дотримуватися процедур дослідження. Прийом будь-яких досліджуваних лікарських засобів (ДЛЗ) протягом 4 тижнів перед 1 інфузією досліджуваного препарату або прийом препарату, котрий не отримав дозволу на застосування за будь-якими показаннями протягом 4 тижнів або як мінімум 5 періодів напіввиведення, в залежності від того, який проміжок часу є довшим, з моменту 1 інфузії досліджуваного препарату. Введення будь-якої живої або ослабленої вакцини в межах 6 тижнів до скринінгового візиту. Жінки, котрі завагітніли, годують грудьми або планують завагітніти протягом періоду лікування та 12 місяців після останньої інфузії досліджуваного препарату. Пацієнти, котрі є членами дослідницької групи, безпосередньо залученими до проведення дослідження, та члени їх сімей, представники персоналу клінічної бази дослідження, котрі підпорядковуються досліднику, або пацієнти, котрі є працівниками компанії «Арчиджен», безпосередньо залучені до проведення дослідження.
Запланована тривалість КВ в Україні
2 роки 1 місяць
Запланована тривалість КВ в світі
2 роки 1 місяць
Дата початку КВ в Україні
22.05.2017
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад "Черкаський обласний онкологічний диспансер" Черкаської обласної ради, м. Черкаси. Відповідальний дослідник - Пилипенко Г.В. Статус - Вилучено/вибуло/закрите без ініціації
2. Комунальний заклад охорони злоров`я "Харківський обласний клінічний онкологічний центр", м. Харків. Відповідальний дослідник - Вінник Ю.О.
3. Національний інститут раку, м. Київ. Відповідальний дослідник - Крячок І.А. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
4. Комунальний заклад "Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4" Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпро. Відповідальний дослідник - Бондаренко І.М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Комунальне некомерційне підприємство "Обласний центр онкології"", м. Харків. Відповідальний дослідник - Кучкова О.Ю. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
Кількість досліджуваних в Україні
01.08.2016 Запланована - 15; 23.07.2018 Запланована - 20
Кількість досліджуваних в світі
01.08.2016 Запланована - 308
Засідання
НЕР - 27.10.2016
Супутні матеріали
 
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1205 від 09.11.2016