Повернутися на головну сторінку

Детальніше
Повна Назва КВ
Багатоцентрове, подвійне сліпе, рандомізоване, у паралельних групах дослідження для оцінки ефективності та безпечності препарату MYL-1402O у порівнянні з Авастином® у якості першої лінії терапії для лікування пацієнтів з неплоскоклітинним недрібноклітинним раком легень IV стадії
Код КВ
MYL-1402O-3001
Представник
 
Заявник
Товариство з Обмеженою Відповідальністю «Контрактно-Дослідницька Організація Іннофарм-Україна»
Спонсор
Mylan GmbH, Switzerland
Профіль випробування
Онкологія
Фази
ІІІ
Препарати
MYL-1402O, Препарат, що досліджується; MYL-1402O, Препарат, що досліджується; Avastin®, Авастин®, Препарат порівняння; Avastin®, Авастин®, Препарат порівняння; Carboplatin, Карбоплатин, Препарат супутньої терапії; Paclitaxel, Паклітаксел, Препарат супутньої терапії; Натрію хлорид, Препарат супутньої терапії; Carboplatin, Карбоплатин , Препарат супутньої терапії
Стан проведення КВ
Розпочато КВ в Україні
Патологічний стан пацієнта
неплоскоклітинний недрібноклітинний рак легень IV стадії
Стать
чоловіча, жіноча
Віковий діапазон
Дорослі (18-65 років), Літнього віку (старші 65 років)
Мета випробування
Основна ціль: Порівняти загальну частоту відповіді (ЗЧВ) при застосуванні препарату МYL-1402O з таким же показником при застосуванні авастину в поєднанні з хіміотерапією КП протягом перших 18 тижнів лікування першої лінії у пацієнтів із IV стадією нпНДКРЛ. Другорядні цілі: Оцінити профіль безпечності препарату МYL-1402O порівняно з авастином при застосуванні його в поєднанні з КП в якості терапії першої лінії при IV стадії нпНДКРЛ та у вигляді монотерапії в якості підтримуючого лікування. Оцінити інші показники ефективності: Частота контролювання захворювання (ЧКЗ), тривалість відповіді (ТВ), час до прогресування захворювання (ЧПЗ), виживання без прогресування захворювання (ВБП) та загальне виживання (ЗВ) при застосуванні МYL-1402O порівняно з авастином у поєднанні з КП в якості терапії першої лінії при IV стадії нпНДКРЛ Оцінити потенційну імуногенність лікування препаратом МYL-1402O порівняно з авастином на тижнях 18 і 42 Порівняти профіль фармакокінетики (ФК) препарату МYL-1402O та авастину із застосуванням популяційної ФК (попФК)
Основні критерії включення
Продемонстрував можливість розуміти усні та/або письмові інструкції, надати інформовану згоду в письмовій формі, та здатен і згоден дотримуватися вимог протоколу. Пацієнт чоловічої чи жіночої статі віком не менше 18 років на момент підписання форми інформованої згоди (ФІЗ). Має підтверджений візуалізаційними обстеженнями діагноз IV стадії неоперабельного, рецидивуючого або метастазуючого нпНДКРЛ. Має гістологічно або цитологічно підтверджений діагноз нпНДКРЛ пізніх стадій з відсутністю або невідомим статусом сенситизуючої мутації рецептора епідермального фактора росту (epidermal growth factor receptor, EGFR), а також з відсутністю або невідомим статусом перебудови гену білка голкошкірих, асоційованого з мікротрубочками, тип 4 – кінази анапластичної лімфоми (echinoderm microtubule-associated protein-like 4-anaplastic lymphoma kinase, EML4-ALK). Має хворобу, що піддається вимірюванню, з принаймні 1 вогнищем, яке можна оцінити за критеріями оцінки відповіді при солідних пухлинах (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors, RECIST, редакція 1.1.; розділ 12.1 [додаток A]). При обстеженні чи оцінці відповіді захворювання за критеріями RECIST 1.1 слід враховувати усі цільові (до 5 вогнищ) та нецільові вогнища (інші вогнища, що можливо виміряти, не віднесені до цільових, вогнища, які неможливо виміряти, вогнища, які неможливо оцінити, а також вогнища, що піддаються оцінці) ( Eisenhaueret al 2009 ). Має функціональний статус за шкалою Східної об’єднаної онкологічної групи (Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG) 0 або 1. Очікувана тривалість виживання становить не менше 6 місяців. Не отримували раніше ніяких препаратів системної терапії першої лінії лікування пізніх стадій раку легень, крім ад'ювантної хіміотерапії, та не мали ознак захворювання протягом не менше 12 місяців після хірургічного лікування і протягом не менше 6 місяців після отримання останньої дози хіміотерапії. Могли раніше отримувати променеву терапію за умови залучення розділ 12.3 [додаток C]), за винятком попереднього опромінення середостіння, що не дозволяється. Попередня променева терапія повинна бути завершена не менш як за 2 тижні до дня 0 циклу 1. У пацієнта повинні минути гострі прояви токсичності, що виникли в результаті проведення променевої терапії. Викликані опроміненням прояви токсичності повинні зменшитися до ступеня 1 за Загальним критерієм термінології побічних явищ Національного інституту раку (National Cancer Institute Common Terminology Criteria for Adverse Events, CTCAE; версія 4.03) до дня 0 циклу 1. Може мати метастази в головному мозку за умови, що вони були проліковані і вважаються стабільними на момент підписання форми інформованої згоди. Проліковані та стабільні метастази в головному мозку визначаються наступним чином: Метастази без ознак прогресування захворювання (ПЗ) або кровотечі після лікування. Відсутність поточної потреби у дексаметазоні, що підтверджено клінічним обстеженням та зображеннями головного мозку, отриманими після лікування (комп'ютерна томографія [КТ] або магнітно-резонансна томографія [МРТ]) на вихідному рівні. Застосування протисудомних препаратів дозволено за умови, що режим їх прийому не змінювався (був стабільним) протягом принаймні 2 тижнів до підписання пацієнтів інформованої згоди. Лікування метастазів в головному мозку може включати опромінення усього головного мозку, радіохірургію (гамма-ніж (Gamma Knife®), лінійний прискорювач частинок або їх еквівалент), або комбінацію вищевказаних методів. Усі види лікування метастазів в головному мозку повинні бути завершені принаймні за 14 днів до дня 0 циклу 1. У пацієнта нормально функціонують органи, що підтверджується наступними показниками: Показники функції кісткового мозку: i. Кількість лейкоцитів ≥3×10 3 /мкл; ii. Абсолютна кількість нейтрофілів (сегментоядерні і паличкоядерні) ≥1,5×10 3 /мкл; iii. Кількість тромбоцитів ≥100×10 3 /мкл; iv. Гемоглобін ≥9,0 г/дл за умови відсутності переливань крові та її препаратів протягом принаймні 2 тижнів до дня 0 циклу 1. Показники функції печінки: i. Загальний білірубін ≤1,5×верхня межа норми (ВМН), за винятком випадків, коли його підвищення зумовлено синдромом Жильбера з транзиторним підйомом непрямого білірубіну. ii. Лужна фосфатаза, аланінамінотрансфераза та/або аспартатамінотрансфераза ≤3×ВМН. При значимих рівнях аланінамінотрансферази або аспартатамінотрансферази необхідно провести подальшу оцінку на вірусний гепатит. (Примітка: дозволяється ізольоване підвищення лужної фосфатази понад 3×ВМН, зумовлене кістковими метастазами). Функція нирок: i. Розрахунковий кліренс креатиніну ≥45 мл/хв на основі оригінальної формули Кокрофта і Голта з урахуванням маси тіла (Cockcroft and Gault 1976; розділ 12.4 [додаток D]) ii. Співвідношення білок/креатинін сечі ≤1. Пацієнти із співвідношенням білок/креатинін сечі >1 можуть бути зараховані в дослідження при рівні білка в добовій сечі (за 24 години) ≤2 г. При збереженій репродуктивній функції пацієнти та їх партнери повинні застосовувати методи контрацепції протягом усього дослідження та ще 6 місяців після припинення участі в ньому. Пацієнт зі збереженою репродуктивною функцією повинен виявити бажання запобігати вагітності шляхом застосування 2 різних високоефективних подвійних бар'єрних методів контрацепції або утримуватись від статевого життя протягом усього дослідження. Зокрема, пацієнтки, здатні до народження дітей, повинні використовувати метод з показником неефективності менше 1% за рік при постійному та правильному його застосуванні, наприклад, імплантати, ін'єкційні, комбіновані пероральні контрацептиви, внутрішньоматкові засоби, утримання від статевих зносин або вазектомія партнера. Пацієнти чоловічої статі зі збереженою репродуктивною функцією (тобто чоловіки, яким не було проведено вазектомію), повинні застосовувати презерватив зі сперміцидом, а їх партнерки інакшу високоефективну форму контрацепції.
Основні критерії невключення
Пацієнтка вагітна або годує груддю. Задокументовані результати гістологічного/цитологічного обстеження, що підтверджують будь-що з наступного: Плоскоклітинний недрібноклітинний рак легень. ( Примітка. У випадку змішаного гістологічного/цитологічного типу пухлини або домінуючого типу клітин, що відрізняються від плоских, відповідність вимогам буде визначатися на основі домінуючого типу клітин, що повинні бути плоскими. ) Будь-який дрібноклітинний або крупноклітинний нейроендокринний гістологічний тип пухлини. Наявність недавнього (протягом 6 місяців до дня 0 циклу 1) серцевого захворювання, що відповідає функціональному класу II, III або IV класифікації Нью-Йоркської кардіологічної асоціації (AHA 1994). Наявність недавнього (протягом 6 місяців до дня 0 циклу 1) анамнезу значимої судинної події (наприклад, аневризма аорти, що потребувала хірургічного відновлення, або недавній тромбоз периферичних артерій) та/або анамнезу значимого та нестабільного судинного захворювання. Наявність в анамнезі інсульту або транзиторної ішемічної атаки протягом 6 місяців до дня 0 циклу 1, або тривалого анамнезу більш ніж одного із наступних судинних тромбоемболічних явищ: Гострі порушення мозкового кровообігу Транзиторні ішемічні атаки Інфаркти міокарда Венозні тромбоемболічні реакції, у тому числі тромбоемболія легеневої артерії Пацієнт отримує антикоагулянтну терапію, що: Не вважається «стабільною», тобто дозування не є однаковим протягом принаймні 3 місяців до дня 0 циклу 1. Показник міжнародного нормалізованого співвідношення не є в межах цільового діапазону на момент підписання форми згоди. Наявність поточного діагнозу, анамнезу або ризику крововиливу в центральну нервову систему (ЦНС), у тому числі: Пацієнт з метастазами в ЦНС, якому була проведена нейрохірургічна резекція або біопсія головного мозку протягом 8 тижнів до дня 0 циклу 1. На момент проведення КТ/МРТ головного мозку після лікування (з приводу метастазів в ЦНС) пацієнт не повинен отримувати кортикостероїди протягом принаймні 1 тижня (7 днів). Наявність в анамнезі гіпертонічного кризу та/або гіпертонічної енцефалопатії, або поточного діагнозу чи недавнього анамнезу недостатньо контрольованої гіпертензії (що визначається як систолічний артеріальний тиск >150 мм рт.ст. та/або >100 мм рт.ст. на фоні прийому гіпотензивних препаратів). Наявність в недавньому анамнезі будь-чого із вказаного нижче: Обширне хірургічне втручання, відкрита біопсія, відкритий плевродез або значима травма протягом 28 днів до дня 0 циклу 1. Задокументований анамнез станів, що можуть потребувати хірургічного втручання протягом дослідження або протягом 6 місяців від підписання інформованої згоди. Проведення товстоголкової біопсії або іншої дрібної хірургічної процедури протягом 7 днів до дня 0 циклу 1. (Примітка: Дозволяється накладання пристрою судинного доступу, проведення закритого плевродезу, торакоцентезу або медіастиноскопії). Наявність в анамнезі будь-чого із вказаного нижче: Кровохаркання (приблизно >2,5 мл, або половина чайної ложки) протягом 3 місяців до дня 0 циклу 1. Локалізація пухлини в грудній клітці, ЦНС або середостінні безпосередньо біля крупних судин. Пухлина легень с порожниною. Наявність в анамнезі нориці, перфорації або абсцесу органів шлунково-кишкового тракту. Наявність в анамнезі або в даний час рани, що не загоюється, активної виразки або нелікованого перелому кістки. Наявність в анамнезі іншої активної злоякісної пухлини протягом останніх 5 років, за винятком належним чином пролікованого поверхневого базальноклітинного або плоскоклітинного раку шкіри або карциноми in situ. Наявність відомої гіперчутливості до будь-якого компоненту карбоплатину, паклітакселу, бевацизумабу, продуктів, отриманих з клітин яєчників китайського хом'яка, або інших рекомбінантних людських або гуманізованих антитіл. Пацієнт отримував лікування будь-яким іншим досліджуваним препаратом протягом останніх 30 днів або принаймні 5 періодів напіввиведення (якщо такі дані доступні), залежно від того, який період є довшим, що не закінчилися до дня 0 циклу 1. Пацієнт раніше отримував лікування вказаними нижче препаратами: Паклітаксел. Бевацизумаб (Примітка: Попереднє внутрішньовітреальне введення бевацизумабу не є перешкодою для участі в дослідженні) . Антрацикліни. (Примітка: Застосування може бути дозволено в окремих випадках після консультації з медичним монітором для виключення підвищеного ризику серцевої недостатності). Наявність в анамнезі або в даний час зловживання алкоголем/наркотичними речовинами, що не дозволяє пацієнту виконувати вимоги протоколу. Отримання будь-якого із вказаних нижче видів супутнього лікування або наявність будь-якого із наступних захворювань: Супутнє введення вакцини, що містить ослаблений вірус, наприклад, вакцина від жовтої лихоманки. Відомий анамнез активного або латентного туберкульозу. Наявність супутнього системного захворювання (напр., активної інфекції, в тому числі відомої інфекції, викликаної вірусом імунодефіциту людини, вірусного гепатиту В або С), що, на думку головного дослідника (ГД) або його представника, може мати негативний вплив на безпеку пацієнта (потенційна взаємодія між лікарськими препаратами або порушення здатності виконувати вимоги протоколу). Наявність будь-яких інших супутніх станів, що заважають участі в дослідженні, підвищуючи ризик для пацієнта та/або за рахунок потенційного впливу на здатність ГД (чи його представника) виконувати цей протокол.
Запланована тривалість КВ в Україні
3 роки 5 місяців
Запланована тривалість КВ в світі
3 роки 5 місяців
Дата початку КВ в Україні
07.08.2017
Фактична дата завершення КВ в Україні
 
Фактична дата завершення КВ в світі
 
Місця проведення дослідження та відповідальні дослідники
1. Комунальний заклад «Криворізький онкологічний диспансер» Дніпропетровської обласної ради, м. Кривий Ріг. Відповідальний дослідник - Адамчук Г. А. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
2. Комунальний заклад «Дніпропетровська міська багатопрофільна клінічна лікарня №4» Дніпропетровської обласної ради, м. Дніпропетровськ. Відповідальний дослідник - Бондаренко І. М. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
3. Центральна міська клінічна лікарня, м. Ужгород. Відповідальний дослідник - Готько Є.С. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
4. Комунальна установа «Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. Відповідальний дослідник - Колеснік О. П. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
5. Комунальний заклад "Прикарпатський клінічний онкологічний центр", м. Івано-Франківськ. Відповідальний дослідник - Крижанівська А.Є. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
6. Обласний комунальний заклад «Сумьский обласний клінічний онкологічний диспансер», м. Суми. Відповідальний дослідник - Винниченко І.О. Статус - Ініційоване та набраний хоча б один пацієнт
Кількість досліджуваних в Україні
20.07.2016 Запланована - 20; 25.09.2017 Запланована - 75; 22.01.2018 Запланована - 150; 23.07.2018 Запланована - 270
Кількість досліджуваних в світі
20.07.2016 Запланована - 478
Засідання
НЕР - 29.09.2016
Супутні матеріали
- лабораторні набори; - системи для внутрішньовенного введення; - фільтри для систем для внутрішньовенного введення; - тест-полоски для аналізу сечі.
Номер та дата наказу МОЗ
№ 1090 від 19.10.2016